Muhammad Taufan Djafri, Patahuddin, A., & Ridha, M. (2020). Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(4), 566-587. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.273