Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, and Muhammad Ridha. 2020. “Khiyār al˗Majlis Dan Aplikasinya Dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama Dan Imam Malik)”. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam 1 (4), 566-87. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i4.273.