Muhammad Taufan Djafri, Patahuddin, A. and Ridha, M. (2020) “Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(4), pp. 566-587. doi: 10.36701/bustanul.v1i4.273.