[1]
Muhammad Taufan Djafri, A. Patahuddin, and M. Ridha, “Khiyār al˗Majlis dan Aplikasinya dalam Jual Beli Modern (Studi Komparatif Pandangan Jumhur Ulama dan Imam Malik)”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , vol. 1, no. 4, pp. 566-587, Dec. 2020.