[1]
Rosmita, R., Nuraeni Novira and Yumita, Y. 2023. Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar). AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam . 3, 2 (Nov. 2023), 150-169. DOI:https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i2.1077.