Aqbar, K., Sulkifli Herman, & Arsan, A. (2022). Tinjauan Wakaf Saham Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum Islam. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam , 2(1), 13-36. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534