1.
Rosmita R, Nuraeni Novira, Yumita Y. Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Malaabis Makassar). al-khiyar [Internet]. 2023Nov.17 [cited 2024Feb.29];3(2):150-69. Available from: https://journal.stiba.ac.id/index.php/khiyar/article/view/1077