(1)
Muhammad, M.; Muammar Bakry; Andi Muhammad Akmal. Problematika Haji Dan Umrah Berulang Kali Menurut Ali Mustafa Yaqub Dalam Perspektif Fikih Islam. nukhbah 2023, 9, 308-327.