SYAHRUL, M.; RAPUNG, R.; IRSYAD RAFI. Penerapan Mumāṡalah dalam Hukuman Kisas (Studi Komparasi Mazhab Syafii dan Hambali). AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab, v. 2, n. 3, p. 275-300, 10 Jul. 2023.