Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)

Price Determination in Buying and Selling Perspective of Fiqh Muamalah (Comparative Study of the Syafii School and the Maliki School)

  • Jamaluddin Jamaluddin Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
  • Sofyan Nur Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
  • Muhammad Taufan Djafri Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Keywords: price fixing, buying and selling, fiqh muamalah, comparative study

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the concept of buying and selling in Islamic muamalah, and to find out the pricing according to the Syafii and Maliki schools. The type of research used in this research is descriptive qualitative. Qualitative is a type of research that takes data sources from library books (library research). The author provides a response from the view of the Maliki school, that the concept adopted by the Maliki school is a concept that is in accordance with current market developments. The Maliki School also explains that the government's role in the economy is to oversee the market so that it operates normally without market intervention. However, nowadays there is little government intervention in the economy, such as intervention in the fuel (fuel) issue. Because the shape of the market today is more complex, operationally there are slight differences. As for the Syafii school of thought, it goes back to the concept of the market at the time of the Prophet Muhammad. which the government may not intervene in price fixing in buying and selling.

References

Al-Qur’an al-Karim. Jakarta: Penerbit Sahifah, 1435H/2014M.

‘Azzām, Zakariya Ahmad. Siasāt al-Tas’īr, ‘Ammān-al-Ardan: Dār al-Maṣīrah, 2011M.

Abdurrahim, Muhammad Abdullah. al-Taswīq al-Mu’āṣir, Kairo: Matba’ah Jāmi’ah, 1998M.

Afnadī, Ali Haidar Khawājih Amīn. Darar al-Hikām fī Syarh Majallah al-Ahkām, Juz 3, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jīl, 1411H/1991M.

Ahmad bin Muhammad bin ‘Alī al-Fayyūmī al-Hamawī, Abu al-‘Abbās, al-Miṣbāh al-Munīr fī Garīb al-Syarh al-Kabīr, (Beirut: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 105.

al-Afrīqī, Muhammad bin Mukram bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Addin bin Manżūr al-Anṣārī. Lisan al-‘Arab, Juz 6, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H.

al-Fattāh, ‘As’ad ‘Abdu. al-Taswīq al-Fa’āl al-Asāsiyāt Wa al-Taṭbīq, Cet. IX; Kairo-Mesir: Maktabah ‘Ain al-Syams, 1999M.

al-Hanafī, Abu Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-Kāsānī. Badā’i al-Ṣanā’i Fī Tartīb al-Syarāi’, Juz 5, Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406H/1986M.

al-Hanbalī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāh al-Dīn Ibn Hasan bin Idrīs. Syarh Muntahā al-Irādāt, Juz 2, Cet. I; t.t.p.: ‘Alim al-Kutub, 1414H/1993M.

al-Harrānī, Taqiyuddīn Abu al-‘Abbās Ahmad bin Abdi al-Halīm bin Taimiyyah Majmū’ al-Fatāwā, Juz 28, Cet. I; al-Su’ūdiyyah: al-Muṣhaf al-Syarīf, 1416H/1995M.

al-Husainī, Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Abdul Mu’min bin Harīz bin Ma’lī. Kifāyatu al-Akhyār Fī Halli Gāyati al-Ikhtiṣar. Cet. I; Kairo: Dār al-Jauzī, 1436H/2015M.

al-Juzairī, ‘Abdurrahman bin Muhammad ‘Iwaḍ. Al-Fiqh ‘Ala al-Mażāhib al-‘Arba’ah, Juz 2, Cet. 2; Beirut-Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424H/2003M.

al-Magrabī, Syamsuddīn Abu Abdillah Muhammad bin Muhammad bin Abdirrahmān al-Ṭarābulsī. Mawāhib al-Jalīl Fī Syarh Mukhtaṣar Khalīl, Juz 4, Cet. III; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1412H/1992M.

al-Majājī, Muhammad Sakhāl. Ahkām ‘Aqdi al-Bai’ Fī al-Fiqh al-Islāmī al-Mālikī, Cet. I; Beirut-Libanon: Dār Ibni Hazm, 1422H/2001M.

al-Mālikī, Abu Muhammad Abd al-Wahhāb bin Ali bin Naṣr al-Ṡa’labī al-Bagdādī. al-Talqīn Fī al-Fiqh al-Mālikī, Juz 2, Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1425H/2004M.

al-Mālikī, Al-Bājī. al-Muntaqa Syarh al-Muaṭṭa’, Juz 4, al-Qāhirah; Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.

al-Mālikī, Khalīl bin Ishāq bin Mūsā Ḍiyā’ al-Dīn al-Jundī. Mukhtaṣar al-‘Allāmah Khalīl, Cet. I; Kairo-Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1426H/2005M.

al-Mālikī, Muhammad bin Ahmad bin ‘Arafah al-Dasūqī. Hāsyiah al-Dasūqī ‘Ala al-Syarh al-Kabīr, Juz 3, t.t.p.; Dār al-Fikr, t.th.

al-Naisabūrī, Muslim bin al-Hujjāj Abu al-Hasan al-Qusyairī. al-Musnad al-Ṣahīh al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adl Ilā Rasūlillah Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam: Ṣahīh Muslim, Juz 3, bab: ṡubūtu khiyār al-majlis li al-mutabāyi’ain, no. 1531, Beirut: Dār Ihyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.

al-Nasā’ī, Abu ‘Abdirrahmān Ahmad bin Syu’aib bin ‘Ali al-Khurāsānī. al-Mujtabā Min al-Sunan= al-Sunan al-Sugrā li al-Nasā’ī , Juz 7, Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1406H/1986M.

Al-Nawawī, Abū Zakariyyah Muḥyiddin Yaḥyā bin Syarf. al-Majmū’ Syarah al-Muhażżab, Juz 13, t.t.; Dār al-Fikr, t.th.

al-Qaraḍāwī, Yūsuf. Daur al-Qiyam wa al-Akhlāq Fī al-Iqtiṣād al-Islāmī, Cet. I. al-Qāhirah; Maktabah Wahbah, 1415H/1995M.

al-Qazwīnī, Ibnu Mājah Abu Abdillah Muhammad bin Yazīd. Sunan Ibni Mājah, Juz 2, no. 2185, t.t.; Dār Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.

al-Raṣā’, Muhammad bin Qāsim al-Anṣārī Abu ‘Abdillah. Syarh Hudūd Ibn ‘Arafah, Cet. I; t.t.p.: al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1350H.

al-Sajistānī, Abu Dāud Sulaimān bin al-As’asy bin Ishāq bin Basyīr bin Syidād bin ‘Amr al-Azdī al-Sunan, Juz 5, Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.

al-Ṣan’ānī, Abu Bakar Abd al-Razzāq bin Hammām bin Nāfi’ al-Humairī al-Yamānī. al-Muṣannaf, Juz 2, Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403H/1982M.

al-Syāfi’ī, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbīnī. Mugnī al-Muhtāj Ila Ma’rifah Ma’ānī Alfāż al-Minhāj, Juz 2, Cet. I; t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415H/1994M.

al-Syaibānī, Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilāl bin Asad. Musnad al-Imām Ahmad bin Hanbal, Juz 25, Cet. I; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421H/2001M.

al-Syaukānī. Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin Abdillah. Nail al-Auṭār, Juz 5, Cet. I; Mesir: Dār al-Hadīṡ, 1413H/1993M.

al-Zuḥailī, Wahbah. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, juz 4, Cet. IV, Suriah; Dār al-Fikr, t.th.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: suatu pendekatan praktek, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Aviandi, Farid Caesar “Teori Permintaan Dan Penawaran”, Blog Farid Caesar Aviandi. http://fcaesaraviandi.blogspot.co.id/2015/06/teori-permintaan-dan penawaran.html?m=1 diakses tanggal 4 Juni 2015.

Bakry, Kasman, Ihwan Wahid Minu, Akhmad Hanafi Dain Yunta, and Hasyim Hasyim. 2021. “Aktualisasi Kaidah Fikih Al-Muslimūna ‘alā Syurūṭihim Dalam Transaksi Jual Beli”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 45-59. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.447.

Effendi, Syamsul. "Penetapan Harga Dalam Perspektif Ekonomi Islam." MUTLAQAH: Jurnal Kajian Ekonomi Syariah 1.2 (2021): 26-35.

Hambal, Ahmad bin. al-Mausū’ah al-Hadīṡiyah Musnad Imam Ahmad, Juz 24, no. 15666, Cet. I; Beirūt-Libanon: Muassasah al-Risālah, 1419H/1998M.

Hanā, Nasīm. Mabādi al-Taswīq, Riyaḍ: Dār al-Mirrīkh, 1987M.

https://digilib.uin-suka.ac.id/id/document/406551

Mājah, Muhammad bin Yazīd al-Rab’ī Ibnu. Sunan Ibnu Mājah, no. 2200, Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Salām, 1420H/1999M.

Manṣūr, Abdul Qāhir bin Ṭāhir bin Muhammad bin Abdillah al-Bagdādī al-Tamīmī Abu. al-Firaq Baina al-Firaq Wa Bayān al-Firaq al-Nājiah. Cet. II, Beirūt; Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1977M.

Masyuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penelitian, Bandung: Refika Aditama, 2008.

Muhammad Shiddiq Abdillah, and Muh Fadel As’ad. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Pengadaan Barang (Studi Komparasi Antara Skema Murabahah Lil Wa’id Bisyira’ Dan Al-Ijarah Ma’al Wa’di Bil Hibah) ”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 2 (1), 70-77. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.537.

Muslimin, Supriadi Zainab Zainab, and Wardah Jafar. "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam." Al-Azhar Journal of Islamic Economics 2.1 (2020): 1-11.

NS, Indara. “pengertian harga”.one.indoskripsi.com/click/2499/0, diakses 26 oktober,2016.

Pertaminawati, Hendra. "Analisis pemikiran Ibnu Khaldun tentang mekanisme pasar dan penetapan harga dalam perekonomian Islam." Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam 15.2 (2016): 195-216.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta: Rajawali Press, 2009M.

Qudāmah, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin. al-Mughnī, Juz 6, Cet. I; Riyādh: Dār ālamal kutub, 1406H/1986M.

Rahmat, Rahmat, Sofyan Nur, Askar Patahuddin, and Al Ikhsan Adil. 2021. “Jual Beli Mata Uang Sistem Trading Forex Dalam Perspektif Hukum Islam”. AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam 1 (1), 60-78. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v1i1.448.

Sālim, Abu Mālik Kamāl Ibnu al-Said. Ṣahīh Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīh Mażāhib al-Aimmah, Juz 4, Kairo-Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah.

Sukirno, Sadono Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Cet. III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006M.

Taimiyah, Ahmad bin. Majmū Fatāwa, juz 19, al-Su’ūdiyyah: Mujamma’ al-Malik Fahd, 1416H/1995M.

Published
2023-05-19
Statistic
Viewed: 302
Downloaded: 251
How to Cite
Jamaluddin, J., Sofyan Nur, & Muhammad Taufan Djafri. (2023). Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii) . AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam , 3(1), 18-40. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v3i1.940