حكم تعزير مانع الزكاة بأخذ المال عند المذاهب الأربعة

Punishment of Ta’zir for Those Who are Reluctant to Pay Zakat by Taking Their Property (Forcibly) According to The Perspective of the Four Schools of Jurisprudence

  • Mukran H. Usman Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Imran Bukhari Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Awal Rifai Wahab Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Aris Firdaus Sekolah Tinggi Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: opinions of scholars, takzir, dissent, zakat, four schools.

Abstract

Zakat obligation is matter in religion that are logically already known. Refusing to pay zakat due to ignorance and greed is one of the great sins in afterlife law, and is among the most heinous crimes in worldly law. This research discusses the law of takzir against people who are reluctant to pay zakat by taking their property according to the four schools. This research aims to find out the opinions of the four schools of jurisprudence about the law of takzir against people who are reluctant to pay zakat by taking their property (forcibly), and to know the understanding of disputes of opinion about the takzir against people who are reluctant to pay zakat by taking their property according to four schools. The research methods used in research are inductive-deductive and comparative methods. The results showed that the four schools of jurisprudence agreed to impose takzir on people who are reluctant to pay zakat by taking their property forcibly according to the obligatory zakat rate on it without additional. While some scholars consider that takzir for people who are reluctant to pay zakat is to take their property forcibly according to the obligatory zakat rate on it accompanied by additional punishment that takes half of its property. This is the opinion of the old Shafii (qaul qadīm), one of the narration of Imam Ahmad, as well as the opinion of some scholars such as al-Auzāʿī, Isḥāq bin Rāhūyah, Ibn al-ʿUṡaimīn, in addition to the opinion of the permanent of Fatwa Commission of the Kingdom of Saudi Arabia. As for the understanding of dissent in this matter is the knowledge that every school of jurisprudence has a proposition as a guideline to strengthen its opinion, so that the difference should not be the cause of division and hostility among the Muslims.

References

ʿAbd al-Gānī al-Daqr. Aḥmad bin Ḥanbal Imām Ahl al-Sunnah. Al-Ṭabʿah: IV. Dimasyq: Dār al-Qalam, 1999
ʿAbd al-Ganī al-Qadr. Al-Imām Mālik bin Anas Imām Dār al-Hijrah. Al-Ṭabʿah: III. Sūrīah: Dār al-Qalam, 1998
Abū ʿabd al-Raḥmān, Muḥammad Asyraf bin Amīr bin ʿAlī bin Ḥaidar. Ḥāsyiah Ibn al-Qayyīm ʿalā ʿAun al-Maʿbūd, vol. IV. Al-Ṭabʿah; II. Bīrūt: Dār al-Ktub al-ʿIlmīah, 1994
Abū al-Barakāt ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī. Kanz al-Daqā’iq. Al-Ṭabʿah: I. Dār al-Basyā’ir al-Islāmīah, 2011
Abū al-Barakāt ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Maḥmūd Ḥāfiẓ al-Dīn al-Nasafī. Kanz al-Daqā’iq. Al-Ṭabʿah: I. Dār al-Basyā’ir al-Islāmīah, 2011
Abū al-Ḥusain, Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī. Ṣaḥīḥ Muslim, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Al-Qāhirah: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-ʿArabīah, dūna sanah
Abū Dāwūd, Sulaimān bin al-Asyʿaṡ al-Azdī al-Sijistānī. Sunan Abī Dāwūd, vol. III. Al-Ṭabʿah; I. Dār al-Risālah al-ʿĀlamīah, 2009
Abū Mālik Kamāl bin as-Sayyid Sālim. Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tauḍīḥ Mażāhib al-A’immah. Al-Ṭabʿah: I. Al-Qāhirah: Al-Maktabah Dār al-TaufIqīah, 2003
Aḥmad Mukhtār ʿAbd al-Ḥamīd ʿUmar. Muʿjam al-Lugah al-ʿArabīah al-Muʿāṣirah, vol. II. Al-Ṭabʿah; I. ʿĀlam al-Kutub, 2008
Al-Aṣbahāni, Abū Nuʿaim Aḥmad bin ʿAbdillāh bin Aḥmad bin Isḥāq bin Mūsā bin Mahrān. Ḥilyah al-Auliyā’ wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā’, vol. IX. Al-Ṭabʿah; I. Bijiwār Muḥāfaẓah Miṣr, 1974
Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain. Manāqib al-Syāfiʿī, vol. I. Al-Ṭabʿah; I. Al-Qāhirah: Maktabah Dār al-Turāṡ, 1970
Al-Baihaqī, Abū Bakr. Al-Sunan al-Kubrā, vol. IV. Al-Ṭabʿah: III. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 2003
Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥ al-Dīn ibn Ḥasan bin Idrīs. Kasysyāf al-Qannāʿ ʿan Matn al-Iqnāʿ, vol. II. Al-Ṭabʿah; I. Dār al-Ktub al-ʿIlmīah, dūna sanah
Al-Buhūtī, Manṣūr bin Yūnus. Al-Rauḍ al-Murbiʿ bī Syarḥ Zād al-Mustaqniʿ Mukhtaṣar al-Muqniʿ, vol. I. Al-Ṭabʿah: I. Al-Kuwait: Dār Rakā’iz, 2016
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismāʿīl. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Al-Qāhirah: dār al-ḥadiṡ, 2004
Al-Dārimī, Abu Muḥammad ʿAbdullāh bin ʿAbd al-Raḥmān. Sunan al-Dārimī, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Al-Mamlakah al-ʿArabīah al-Suʿūdīah: Dār al-Mugnī li an-Nasyr wa al-Tauzīʿ, 2000
Al-Ḥikmah min Masyrū`īah al-Zakāh, Mausūʿah al-Fiqh al-Islāmī vol. III. Al-Ṭabʿah: I. Bait al-Afkār al-Duwalīah, 2009
ʿAlī Jumʿah Muḥammad ʿAbd al-Wahhāb, Muftī al-Diyār al-Miṣrīah. Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mażāhib al-Fiqhīah. Al-Ṭabʿah: II. Al-Qāhirah: Dār al-Salām, 2001
Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal. Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal, vol. XXIII. Al-Ṭabʿah: I. Mu’assasah al-Risālah, 2001
Al-Jurjānī, ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAlī al-Zain al-Syarīf. Al-Taʿrīfāt. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 1983
Al-Kāsānī, Abū Bakr. Badā’iʿ al-Ṣanā’iʿ fī Tartīb al-Syarā’iʿ, vol. II. Al-Ṭabʿah: II. Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 1986
Al-Lajnah al-Dā’imah lī al-Buḥūṡ al-ʿIlmīah wa al-Iftā’. Fatāwā al-Lajnah al-Dā’imah-Al-Majmūʿah al-ṡāniah, vol. III. Al-Ṭabʿah; I. Al-Riyāḍ: Ri’āsah Idārah al-Buḥūṡ al-ʿIlmīah wa al-Iftā’, dūna sanah
Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Bagdādī. Al-Aḥkām al-Sulṭānīah. Al-Ṭabʿah; I. Dār al-Ḥadīṡ, dūna sanah
Al-Nasā’ī, Abū ʿAbd al-Raḥmān Aḥmad bin Syuʿaib bin ʿAlī al-Khurāsānī. Al-sunan al-Ṣugrā lī al-Nasā’ī, vol. V. Al-Ṭabʿah: II. Ḥalab: Maktab al-Maṭbūʿāt al-Islāmīah, 1986
Al-Nawawī, Abū Zakarīa Muḥyī al-Dīn bin Syaraf. Al-Majmūʿ Syarḥ al-Muhażżab, vol. V. Al-Ṭabʿah: I. DImasyq: Dār al-Fikr, dūna sanah
Al-Nawawī, Abū Zakarīa Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf. Kasysyāf al-Qannāʿ wa ʿUmdah al-Muftīn, vol. III, dūna ṭabʿah
Al-Qaṭṭān, Mannāʿ bin Khalīl. Tārīkh al-Tasyrīʿ al-Islāmī. Al-Ṭabʿah; V. Maktabah Wahbah, 2001
Al-Qur’ān al-Karīm
Al-Qurāfī, Abū al-ʿAbbās Syihāb al-Dīn Aḥmad bin Idrīs bin ʿAbd al-Raḥmān al-Mālikī.
Al-Rāzī, Muḥammad bin Abī Bakr bin ʿAbd al-Qādir al-Ḥanafī. Mukhtār al-Ṣiḥāḥ. Al-Ṭabʿah: V. Bīrūt: Al-Maktabah al-ʿAṣrīah, 1999
Al-Ṣanʿānī, Abū Bakr ʿAbd al-Razzāq. Al-Muṣannaf, vol. II. Al-Ṭabʿah: II. Bīrūt: Al-Maktab al-Islāmī, 1983
Al-Ṣanʿānī, Muḥammad bin Ismāʿīl bin al-Amīr al-Yamanī. Subul al-Salām Syarḥ Bulūg al-Marām fī Adillah al-Aḥkām, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Miṣr: Maktabah al-Īmān al-Manṣūrah, dūna sanah
Al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn ʿAbd al-Raḥmān. Al-Asybāh wa Al-Naẓā’ir fī Qawāʿid wa Furūʿ Fiqh al-Syāfiʿīah. Al-Ṭabʿah: I. Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 1983
Al-Ṣyaukānī, Muḥammad bin ʿAlī bin Muḥammad bin ʿAbdillāh. Nail al-Auṭār, vol. IV. Al-Ṭabʿah: I. Miṣr: Dār al-Ḥadīṡ, 1993
Al-Ṭayyār, ʿAbdullah bin Muḥammad wa Zumalā’uh. Al-fiqh al-Muyassar. Al-Ṭabʿah: II. Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭn lī al-Nasyr, 2012
Al-Tirmiżī, Muḥammad bin ʿĪsā bin Saurah bin Mūsā bin al-Ḍaḥḥāk. Sunan al-Tirmiżī, vol. IV. Al-Ṭabʿah; II. Miṣr: Syarikah Maktabah wa Maṭbaʿah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975
Al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ʿAbdillāh. Mausū`ah al-Fiqh al-Islāmī, vol. I. Al-Ṭabʿah: I. Bait al-Afkār al-Duwalīah, 2009
Al-ʿUmari, ʿĪsā. Fiqh al-ʿUqūbāt fī al-Syarīʿah al-Islāmīah. Al-Ṭabʿah: II. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥaramain, 2010
Al-ʿUṡaimīn, Muḥammad bi Ṣāliḥ bin Muḥammad. Majmūʿ Fatāwā wa Rasā’il Faḍīlah al-Syakh Muḥammad bin Ṣāliḥ al-ʿUṡaimīn, vol. XVIII. Al-Ṭabʿah: I. Dār al-Waṭn, 2004
Al-ʿUṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. Al-Syarḥ al-Mumtiʿ ʿalā Zād al-Mustaqniʿ, vol. VI. Al-Ṭabʿah; I. Dār Ibn al-Jauzī, 2007
Al-żahabī, Syams al-Dīn Abū ʿAbdillah Muḥammad bin Aḥmad. Siyar Aʿlām al-Nubalā’, vol. VIII. Al-Ṭabʿah; III. Mu’assasah al-Risālah, 1985
Al-żakhīrah, vol. III. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994
Al-Zarqānī al-Miṣrī, ʿAbd al-Bāqī bin Yūsuf bin Aḥmad. Syarḥ al-Zurqānī ʿalā Mukhtaṣar Khalīl, vol. VIII. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Ktub al-ʿIlmīah, 2002
Al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh, vol.VII. Al-Ṭabʿah: IV. Sūrīah: Dār al-Fikr, Dūna sanah
Badr al-Dīn al-ʿAinī, Abū Muḥammad Maḥmūd bin Aḥmad bin Mūsā bin Aḥmad bin Ḥusain al-Gītābī al-Ḥanafī. Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah, vol. III. Al-Ṭabʿah; II. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 2000
Bakr Muḥammad Ibrāhīm. Al-Imām al-Syāfiʿī Ḥayātuh wa Fiqhuh. Al-Ṭabʿah: I. Markaz al-Rāyah lī al-Nasyr al-Iʿlām, 2007
Ibn ʿAbd al-Bārr al-Qurṭubī, Abū ʿUmar Yūsuf bin ʿAbdillāh bin Muḥammad. Al-Intifā’ fī Faḍā’il al-ṡalāṡah al-A’immah al-Fuqahā’ Mālik wa Al-Syāfiʿī wa Abī Ḥanīfah Raḍīallāh ʿAnhum. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, dūna sanah
Ibn ʿAbd al-Bārr al-Qurṭubī, Abū ʿUmar Yūsuf bin ʿAbdillāh bin Muḥammad. Al-Intifā’ fī Faḍā’il al-ṡalāṡah al-A’immah al-Fuqahā’ Mālik wa Al-Syāfiʿī wa Abī Ḥanīfah Raḍīallāh ʿAnhum. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, dūna sanah
Ibn ʿAbd al-Barr, Abū ʿUmar Yūsuf bin ʿAbdillah bin Muḥammad. Al-Istiżkār, vol. II. Al-Ṭabʿah; II. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, dūna sanah
Ibn ʿAbd al-Barr, Abū ʿUmar Yūsuf bin ʿAbdillah bin Muḥammad. Al-Istiżkār, vol. II. Al-Ṭabʿah; II. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, dūna sanah
Ibn Abī Syaibah, Abū Bakr. Al-Muṣannaf fī al-Aḥādīṡ wa al-Āṣār, vol. III. Al-Ṭabʿah: I. Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1988
Ibn al-Jauzī Abū al-Faraj, Jamāl al-Dīn. Manāqib al-Imām Aḥmad. Al-Ṭabʿah; II. Dār Hijr, 1988
Ibn al-Jauzī Abū al-Faraj, Jamāl al-Dīn. Manāqib al-Imām Aḥmad. Al-Ṭabʿah; II. Dār Hijr, 1988
Ibn Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Khalaf bin ʿAbd al-Malik. Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī lī Ibn Baṭṭāl, vol. III. Al-Ṭabʿah; II. Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003Ibn Ḥajar al-Haitamī, Aḥmad bin Muḥammad bin ʿAlī. Tuḥfah al-Muḥtāj fī Syarḥ al-Minhāj, vol.I. Al-Ṭabʿah: I. Miṣr: Al-Maktabah al-Tijārīah, 1983
Ibn Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan ʿAlī bin Khalaf bin ʿAbd al-Malik. Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī lī Ibn Baṭṭāl, vol. III. Al-Ṭabʿah; II. Al-Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin ʿAlī. Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, vol. III. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Maʿrifah, dūna sanah
Ibn Ḥajar al-ʿAsqalānī, Abū al-Faḍl Aḥmad bin ʿAlī. Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, vol. III. Al-Ṭabʿah; I. Bīrūt: Dār al-Maʿrifah, dūna sanah
Ibn Jarīr al-Ṭabarī, Abū Jaʿfar Muḥammad. Jāmiʿ al-Bayān ʿan Ta’wīl Āi al-Qur’ān, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Tarbiah wa al-Turāṡ, dūna sanah
Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Makram bin ʿAlī. Lisān al-ʿArab, vol. XIV. Al-Ṭabʿah: III. Bīrūt: Dār Ṣādir, 1993
Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Abū Muḥammad ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. Al-Mugnī lī Ibn Qudāmah, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Maktabah al-Qāhirah, 1968
Ibn Qudāmah al-Maqdisī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ʿAbdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad. Al-Mugnī, vol. IV. Al-Ṭabʿah: III. Al-Riyāḍ: Dār Ālam al-Kutub, 1997
Ibn Rusyd al-Qurṭubī, Abū al-Walid Muḥammad bin Aḥmad. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid, vol. II. Al-Ṭabʿah: I. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṣ, 2004
Ibn Taimīah, Taqī al-Dīn Abū al-ʿAbbās Aḥmad bin ʿAbd. Al-Ḥalīm. Majmūʿ al-Fatāwā, vol. XXV. Al-Ṭabʿah: I. Al-madīnah al-Nabawīah: Majmaʿ al-Malik Fahd lī Ṭibāʿah al-Muṣḥaf al-Syarīf, Dūna sanah
Jamāʿah min al-ʿUlamā’. Al-Mausū`ah al-Fiqhīah al-Kuwaitīah, vol. XXIII. Al-Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuʿūn al-Islāmīah, 1983-2006
Maḥmūd Muḥammad Khalīl. Al-Musnad al-Jāmiʿ. Al-Ṭabʿah: I. Bīrūt: Dār al-Jaīl, 1992
Majmūʿah min al-Mu’allifīn. Mausūʿah al-Ijmāʿ fī al-Fiqh al-Islāmī, vol. IX. Al-Ṭabʿah; I. Al-Riyāḍ: Dār al-Faḍīlah, 2012
Muḥammad bin Aḥmad ʿArafah al-Dasūqī al-Mālikī. Ḥāsyiah al-Dāsūqī ʿalā al-Syarḥ al-Kabīr, vol. I. Al-Ṭabʿah: I. Dār al-Fikr
Muḥammad bin ʿAlawī al-Malikī al-Ḥusanī, Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas. Al-Ṭabʿah: II. Bīrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmīah, 2010
Muṣṭafā al-Syakʿah. Al-A’immah al-Arbaʿah, vol. IV. Al-Ṭabʿah; III. Bīrūt: Dār al-Kitāb al-Lubnānī, 1991
ʿUmar bin ʿAbd al-ʿAzīz al-Gudyān. Tārīkh al-Fiqh. Al-Ṭabʿah; I. Al-Mamlakah al-ʿArabīah al-Suʿūdīah: Wizārah al-Taʿlīm Jāmiʿah al-Imām Muḥammad bin Suʿūd al-Islāmīah, dūna sanah
ʿUmar Sulaimān al-Asyqār. Al-Madkhal Dirāsah al-Madāris al-Maṡāhib al-Fiqhīah. Al-Ṭabʿah; II. Al-Quds: Dār al-Nafā’is, 1998
Wahbī Sulaimān Gāwjī. Abū Ḥanīfah al-Nuʿmān Imām al-A’immah al-Fuqahā. Al-Ṭabʿah: V. Dār al-Qalam, 1992
Wizārah al-Auqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmīah. Al-Mausū`ah al-Fiqhīah al-Kuwaitīah, vol. XXIII. Al-Ṭabʿah: II. Al-Kuwait: Dār al-Salāsil, dūna sanah
Zain al-Dīn bin Ibrāhīm ibn Nujaim. Al-Baḥr al-Rā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq, vol. II. Al-Ṭabʿah: II. Dār al-Kutub al-Islāmī, 2018
Published
2021-10-08
Statistic
Viewed: 27
Downloaded: 17