حكم زكاة مال الصبي عند المذاهب الأربعة

The Law of Zakat on the Assets of a Child According to the Views of the Four Schools

  • Rosmita Rosmita Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
  • Mukran H. Usman Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
  • Riska Riska Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
  • Karmila Karmila Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
Keywords: law, zakat on the assets of young children, four schools of thought.

Abstract

This study aims to determine the law of zakat on the assets of young children according to the four schools of thought and to analyze the opinions of scholars of the four schools regarding the law of zakat on the assets of young children. The research method used is inductive and comparative methods. The results of this study are: first, according to Hanafi, the law of zakat on the assets of young children is not obligatory, while according to the Maliki, Shafi'i and Hambali schools, it is obligatory. Hanafi is of the opinion that zakat is worship that is mahḍah which requires the age of maturity and intelligence, while the Maliki, Shafi'i and Hanbali schools do not require adulthood and have reason in it, because of the generality of the zakat verses and the existing hadiths, so they view that it is obligatory; second, based on the results of the analysis, the researcher believes that zakat on the assets of young children must be paid zakat for several reasons other than the arguments of the Al-Qur'an and Sunnah, including zakat is a property worship, and small children may own these assets, so that the right of the indigent The poor should not be prohibited from receiving zakat assets.

References

Al-Qur’an al-Karīm
‘Abd al-Bar, Muḥammad bin. Al-Kāfī fī Fiqh Ahl al-Madīnah. Juz 1. Cet. II; Al-Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīṡah, 1400 H/1980 M.
Afānah Ḥisām al-Dīn bin Mūsā Muḥammad bin. Yas’alūnak ‘an Al-Zakāh. Cet. I; Filasṭīn: Lajnah Zakāh al-Quds, 1428 H/ 2007 M.
Al-Albānī, Muḥammad Nāṣir al-Dīn. Ḍa‘īf Sunan al-Tarmiżī. Cet. I; Bairūt: Al- Maktab al-Islāmī, 1991 M/1411 H.
Al-‘Asqalānī, Ahmad bin ‘Alī bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ḥajar. Bulūg al-Marām min Adillah al-Aḥkām. Cet. VII; Al-Riyāḍ: Dār al-Falaq, 1424 H.
Al-Bukhārī, Muḥammad bin Isma‘īl. Ṣaḥīḥ al-Bukharī. Cet. I; Dār Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
Al-Ḍabī, Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin al-Qāsim. Al-Bāb fī al-Fiqh al-Syāfi’ī. Cet. I; Al-Madinah al-Munawwarah: Dār al-Bukharī, 1416 H.
Al-Gafīlī, ‘Abdullah bin Manṣūr. Nawāzil al-Zakāh. Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār Maimān, 1430 M/ 2009 M.
Al-Ḥanbalī, Manṣūr bin Yūnus bin Ṣaliḥ al-Dīn bin Ḥasan bin Idrīs al-Bahutī. Kisyaf al-Qana’ ‘an Matan al-Iqna’. Juz 2. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Al-Kalūżanī, Abu Khaṭāb. Al-Hidāyah ‘alā Mażhab al-Imām Abī ‘Abdillah Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaibānī. Cet. I; Muassasah Garās li al-Nnasyr wa Tauzī’, 1425 H/2004 M.
Al-Kasānī, Abu Bakr bin Mas‘ūd bin Aḥmad. Bidāi’ al-Ṣinā‘ah fī Tartīb al-Syarāi’. Juz 2. Cet. II; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1406 H/1986 M.
Al-Kharāsānī, Aḥmad bin al-Ḥasan bin ‘Alī bin Mūsā al-Khusrūjurdī. Ma’rifah al-Sunan wa al-Aṡār. Juz 6. Cet. I; Baitūt: Dār Qutībah, 1412 H/1991 M
Al-Khaṭīb, Muḥammad bin Ibrāhīm. Ḥukm Ikhrāj Zakāh al-Fiṭr Qīmah (Naqdā). Cet. Tahun ke-26; Al-Madīnah al-Munawwarah: Al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, 1424 H.
Sa‘īd Ḥawwā. Al-Asās fī al-Sunnah wa Fiqhihā al-‘ibadāt fī al-Islām. Juz 5. Cet. I; Dār al-Islām, 1414 H/1994 M.
Al-Sigdī, ‘Alī bin al-Husain bin Muḥammad. Al-Nutf fī al-Fatāwā. Juz 3. Cet. II; Bairūt: Dār Furqān, 1404 H/1984 M.
Al-Su‘ādāt, Majid al-Dīn Abu. Jāmi’ al-Uṣūl fī Aḥadīṡ al-Rasūl. Juz 4. Cet. I; Maktabah al-Ḥulwānī, 1970 M/1390 H.
Al-Syāfi‘ī, Ibn al-Mulqin Sirāj al-Dīn Abu Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Aḥmad. Al-Tażkirah fī al-Fiqh al-Syāfi‘ī. Cet. I; Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1427 H/2006 M.
Al-Ṭwījrī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdillah. Mausū‘ah al-Fiqh al-Islāmī, Juz 3. Cet. I; Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1430 H/2009 M.
Al-Usbuḥī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Amir. Al-Mdūnah. Juz 1. Cet. I; Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, al-Madanī, 1415 H/ 1994 M.
Al-Qurḍāwī, Yusūf. Fiqh al-Zakāh. Juz 1. Cet. II; Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1393 H/1973 M.
Al-Qurṭūbī, Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid. Juz 2. Al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, 1425 H/2004 M.
Al-Zuḥailī, Wahbah bin Muṣṭafā. Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatiha. Juz 3. Cet. IV; Sūriyyah: Dār al-Fikr, t.tp.
Published
2023-04-23
Statistic
Viewed: 154
Downloaded: 261