Tinjauan Kontekstual Atas Hadis-hadis Cadar: Argumentasi Pensyariatan Cadar dalam Islam

A Contextual Study of Hadiths on Veiling: Arguments on the Legislation of Veiling in Islam

  • Nur Afni A. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
  • Arfan Arfan Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Makassar, Indonesia
Keywords: Veil, Hadith, Contextual

Abstract

This study aims to analyze the hadiths on veiling in contextual examination to comprehend whether veiling represents an adopted Arabian custom or an Islamic injunction. Through library research utilizing normative and historical approaches, primary data was obtained from books of hadith and their commentaries. Secondary data was derived from classical tafseer and jurisprudential literature, as well as Arabic dictionaries. All data was compiled and analyzed to draw conclusions. The findings reveal that the scanty dressing of pre-Islamic Arabian women contravened the Islamic concept of hijab, hence veiling was not an Arabian cultural element. Quranic verses regarding hijab contain injunctions or recommendations for veiling. This was further corroborated by Prophetic narrations which contextually imply the legislation of veiling for Muslim women. Thus, a comprehensive study of scriptural evidence concludes that veiling constitutes part of the Islamic Shariah.

References

Buku

Abu Bakr, ‘Abd Al-Razzāq bin Hammām. Tafsīr ‘Abd Al-Razzāq. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Abu Dāwūd, Sulaimān bin al-Asy’aṡ Al-Sijistāni. Sunan Abi Dāwūd. Bairūt: al-Maktabah al-’Aṣriyyah, n.d.

Abu Ḥayyān, Muḥammad bin Yūsuf. Al-Baḥr Al-Muḥīṭ. Bairūt: Dār al-Fikri, 1999.

al-‘Asqalāni, Al-Ḥāfiẓ Abu al-Faḍl Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr. Fatḥ Al-Bāri Syarḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1960.

———. Tahżīb Al-Tahżīb. Cet. I. Al-Hind: Maṭba’ah Dāirah al-Ma’ārif al-Niżāmiyyah, 1908.

———. Taqrīb Al-Tahżīb. Cet. I. Sūriya: Dār al-Rasyīd, 1986.

Asyid, Lisa Aisiyah, and Rosdalina Bukido. “Problemtika Hukum Cadar Dalam Islam: Sebuah Tinjauan Normatif-Historis.” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 16, no. 1 (2018): 74–92.

‘Awaḍullāh. Al-Naqd Al-Bannā’ Li Ḥadīṡ Asmā’. Maktabah Ibn Taimiyyah, 2002.

al-Bagawi, Muḥy al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd. Ma’ālim Al-Tanzīl Fi Tafsīr Al-Qur’ān. Cet. I. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabi, 1999.

al-Baihaqi, Abu Bakr Aḥmad bin al-Ḥusain. Al-Sunan Al-Kubra. Cet. III. Bairūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.

al-Barazi. Ḥijāb Al-Muslimah. Riyāḍ: Aḍwā’ al-Salaf, 1999.

al-Bukhāri, Abu ’Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl. Ṣaḥīḥ Al-Bukhāri. Cet. I. Dār Ṭaūq al-Najāh, 2001.

al-Fauzān. Al-I’lām Bi Naqd Kitāb Al-Ḥalāl Wa Al-Ḥarām. Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1986.

Ibn al-Ṣalāḥ, Abu ‘Amr Uṡman bin ‘Abd al-Raḥmān. Muqaddimah Ibn Al-Ṣalāḥ. Bairūt: Dār al-Fikr, 1986.

Ibn Fāris, Aḥmad bin Fāris bin Zakariya Abu al-Ḥusain Al-Qazwīnī. Mu’jam Maqāyīs Al-Lugah. Dār al-Fikr, n.d.

Ibn Ḥanbal, Abu ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad al-Syaibāni. Musnad Al-Imām Aḥmad. Edited by Syu’aib al-Arnaūṭ. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2001.

Ibn Kaṡīr, Abu al-Fidā Ismā’īl bin ‘Umar al-Qurasyi al-Dimasyqi. Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.

Ibn Mājah, Abu ’Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīni. Sunan Ibn Mājah. Dār Iḥyā al-Kutub al-’Arabiyyah, n.d.

Ibn Manẓūr, Muḥammad bin Mukrim bin ‘Ali Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Ifrīqi. Lisān Al-‘Arab. Cet. III. Bairūt: Dār Ṣādir, 1994.

al-Kafawi, Ayyūb bin Mūsa Abu al-Baqā. Al-Kulliyyāt. Bairūt: Muassasah al-Risālah, n.d.

Kemendikbudristek, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. “KBBI Daring,” 2016. https://kbbi.kemdikbud.go.id/.

Kumparan.com. “Cadar Merupakan Produk Budaya Bukan Bagian Dari Agama Islam,” n.d. https://kumparan.com/tugujogja/psi-fh-uii-cadar-merupakan-produk-budaya-bukan-bagian-dari-agama-islam/full.

al-Maḥalli, Jalāl al-Dīn Muḥammad bin Aḥmad, and ‘Abd al-Raḥmān bin Abu Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭi. Tafsīr Al-Jalālain. Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-Ḥadīṡ, n.d.

al-Munāwi, Zain al-Dīn Muḥammad ‘Abd al-Raūf. Al-Tauqīf ‘Ala Muhimmāt Al-Ta’Ārīf. Cet. I. ‘Ālam al-Kutub, 1990.

al-Muqaddam. ‘Audah Al-Ḥijāb. Iskandariyah: Dār al-Qimmah al-‘Ilmiyyah, 2004.

al-Naisābūri, Muslim bin al-Ḥajjāj Abu al-Ḥusain al-Qusyairi. Ṣaḥīḥ Muslim. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabi, n.d.

al-Nawawi, Abu Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥya bin Syaraf. Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim Bin Al-Ḥajjāj. Cet. II. Bairūt: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabi, 1972.

al-Qur’an, Lajnah Pentashihan mushaf. “Qur’an Kemenag,” 2022. https://quran.kemenag.go.id/.

al-Sa’di, ‘Abd al-Raḥmān bin Nāṣir. Taisīr Al-Karīm Al-Raḥmān Fi Tafsīr Kalām Al-Mannān. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2000.

al-Sindi, ‘Abd al-Qādir bin Ḥabīb. Takḥīl Al-‘Ainain. Dār al-Manār, 1994.

Sudirman, Muh. “Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah).” Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 17, no. 1 (2019): 49–64.

al-Syaukāni, Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad. Fatḥ Al-Qadīr. Cet. I. Bairūt: Dār Ibn Kaṡīr, 1993.

Syekh, A. Karim. “Pemakaian Cadar Dalam Perspektif Mufassirin Dan Fuqaha.” Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif 16, no. 1 (2019): 45–60.

Syihāb al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdullāh al-Alūsi. Rūḥ Al-Ma’āni. Cet. I. Bairūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994.

al-Syinqīṭī, Muḥammad al-Amīn bin Muḥammad al-Mukhtār. Aḍwā Al-Bayān Fi Īḍāḥ Al-Qur’ān Bi Al-Qur’ān. Bairūt: Dār al-Fikr, 1995.

al-Ṭabari, Abu Ja’far Muḥammad bin Jarīr. Jāmi’ Al-Bayān Fi Ta’wīl Al-Qur’ān. Cet. I. Muassasah al-Risālah, 2000.

al-Ṭarīfi, ‘Abd al-‘Azīz. Al-Ḥijāb Fi Al-Syara’ Wa Al-Fiṭrah. Riyāḍ: Dār al-Minhāj, 2015.

al-Tirmiżi, Abu ‘Īsa Muhammad bin Isa. Sunan Al-Tirmiżi. Cet. II. Miṣr: Muṣṭafa al-Bābi al-Ḥalabi, 1975.

Tribunnews. “Cadar Bukan Pakaian Muslimah,” 2014. https://makassar.tribunnews.com/2014/10/10/cadar-bukan-pakaian-muslimah.

al-‘Uṡaimīn, Muḥammad bin Ṣāliḥ. Risālah Al-Ḥijāb. Al-Madīnah al-Nabawiyyah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyyah, n.d.

Yusram, Muhammad, and Azwar Iskandar. “Cadar Dan Hukumnya: Bantahan Terhadap Penolakan Pensyariatannya.” NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam 6, no. 1 (2020).

al-Zabīdi, Muḥammad bin Muḥammad al-Ḥusaini Abu al-Faiḍ. Tāj Al-‘Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs. Dār al-Hidāyah, n.d.

al-Żahabi, Syams al-Dīn Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad. Mīzān Al-I’tidāl Fi Naqd Al-Rijāl. Cet. I. Bairūt: Dār al-Ma’rifah, 1963.

al-Zaila’i, Jamāl al-Dīn Abu Muḥammad ‘Abdullāh bin Yūsuf. Naṣb Al-Rāyah Li Aḥādīṡ Al-Hidāyah. Cet. I. Bairūt: Muassasah al-Rayyān, 1997.

Zain al-Dīn, Abu ‘Abdillāh Muḥammad bin Abi Bakr al-Ḥanafi al-Rāzi. Mukhtār Al-Ṣiḥāḥ. Cet. V. Bairūt: Al-Maktabah al-‘Aṣriyyah al-Dār al-Namūżajiyyah, 1999.

al-Zamakhsyari, Abu al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amr. Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Gawāmiḍ Al-Tanzīl. Cet. III. Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabi, 1986.

Published
2024-03-26
Statistic
Viewed: 5
Downloaded: 5
How to Cite
Nur Afni A., & Arfan, A. (2024). Tinjauan Kontekstual Atas Hadis-hadis Cadar: Argumentasi Pensyariatan Cadar dalam Islam. JAWAMI’UL KALIM: Jurnal Kajian Hadis, 2(1), 1-17. https://doi.org/10.36701/jawamiulkalim.v2i1.1332