Kedudukan al-Istiṣhāb sebagai Dalil Hukum dan Aktualisasinya dalam Bidang Ibadah

The Position of al-Istiṣhāb as a Legal Proposition and Its Actualization in the Field of Worship

  • Rahmat Rahmat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
  • Kasman Bakry Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
  • Sofyan Nur Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
  • Afrizal S. Abubakar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
Keywords: al-Istiṣhāb,law, worship

Abstract

This research aims to find out the position of al-Istiṣhāb as a law and its actualization in the field of worship. This research represents a type of library research, specifically a library approach, incorporating historical, normative, juridical, and philosophical perspectives. The study yielded the following results: First, al-Istiṣhāb is a legal proposition whose hujjan is disputed. The majority of ulama view al-Istiṣhāb as absolute proof, both in maintaining existing law (daf'ī) and establishing something that does not yet exist (iṡbāt). Meanwhile, according to muta'akhirin scholars from the Hanafiyah school of thought, al-Istiṣhāb is proof of maintaining something that already exists (daf'ī) and not establishing something that did not exist before. In contrast to the two groups of ulama above, the majority of Hanafi ulama, some of the Shafi'ī school of thought, and ahlu kalam ulama (mutakallimin) are of the opinion that Al-Istiṣhāb is not a hujjah at all. Second, al-Istiṣhāb and its actualization in the field of worship are tied to three important pillars, namely, sure, doubtful, and the existence of a connection between what is believed and what is doubted, which must be fulfilled so that it can be used as a legal reference to determine the legal status of a problem.

References

Al-Qur’an al-Karim
Kementrian Agama RI, Mushaf al-Izzah Cet. I; Jakarta: al-Hadi Media Kreasi, 2014.
Abdul Mu’min, Abu Bakar Bin Muhammad. Kifāyatu Al-Akhyār Fī Halli Gāyati Al-Ikhtiṣār Cet. I; Jakarta: Daru al-Kutub al-Islamiyah, 2004.
Abu Zahrah,Muhammad. Usul fiqh t. Cet; t.t: Dāru al-fikrī al-‘Arabī, t.th.
Anas, Malik Bin. al-Muwatṭa Cet. III; Beirut-Libanon: Muassah al-Risālah, 1998).
----------------------- al-Muwatṭa’ Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Hadīṡ, 2004.
Al-Andalusī, Abul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd. Bidāyatu al-Mujtahid Wa Nihāyatu al-Muqtaṣid t. Cet. tt;al-Qāhirah:dāru al-Hadiṡ, 2004.
Al-Asqalānī, Ahmad Bin Hajar. Bulūgu al-Marām Min Adillati al-Ahkām Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Jauzī.
Al-Baghdādī, Ali Bin Aqil Bin Muhammad Bin Aqil. al-Wāḍihu fī Usūl al-Fiqhi, Cet. I; t.t: al-Muassah al-Risālah, 1999.
Al-Bugha, Mustafa Dib. Āṡāru al-Adillah al-Mukhtalaf Fihā Fī al-Fiqhi al-Islamī t. Cet; Damaskus: Dāru al-Imam al-Bukharī, t.th.
Al-Bukhāry, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail. Ṣohih al-Bukhāri Cet. VIII; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutubi al-‘Ilmiyah, 2007.
Al-Bukhārī, Alauddin Abdul Aziz Bin Ahmad. Kasyfu al-Asrār ‘An Usūli fakhri al-Islam al-Bazdawī Cet. III; Beirut-Libanon: Dāru al-kitab al-‘Arabī,1997.
Darajat, Zakiah. et, al. Ilmu Pendidikan Islam, Cet.V; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
Al-Dāruquṭnī, Ali Bin Umar. Sunan al-Dāruquṭnī Cet. I; al-Qāhirah: Dāru al-Mahāsin, 1966.
Al-Dimyāṭī,Yasir Bin Ahmad Bin Badar Bin al-Najjār. al-Khulāṣatu al-Fiqhiyyah ‘Alā Mazhab al-Sādati al-Syāfi’iyyah Cet. II; al-Bayṭār: Dāru al-Taqwā, 2015.
Djazuli, H.A. Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
Al-Fauzan, Ṣalih Bin Fauzan Bin Abdullah. al-Irsyādu Ilā Ṣohih al-‘Itiqādu Wa Raddu ‘Ala Ahli al-Syirki Wa al-Ilhādi Cet. I; al-Dammām: Dāru Ibnu al-Jauzī,1994.
---------------------- Syarhu al-Warakat Fī Usūli al-Fiqhi (Cet. IV; al-Riyāḍ: Maktabatu Dāru al-Minhāj,1429 H.
Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad. al-Mustaṣfā fī Ilmi al-Usūl Cet. I; Beiriut-Libanon: Muassasah al-Risalah,1997.
Husain, Ahmad Faraj dan Abd al-Wadud Muhammad al-Saritiy. Usul al-Fiqh al-Islamiy t. Cet; Iskandariyah: Muassasah al-Taqafah al-Jami‘iyyah, 1410 H/1990 M.
https://makalah-update. Blogspot.co.id,Kumpulan Makalah; Pengertian Metode Induktif Dan Metode Deduktif. 12/2012.
Idris, Syihabuddin Abul Abbas Ahmad. Syarhu Tanqihu al-Fusūl t. Cet; Beirut-Libanon: Dāru al-Fikri, 2004.
Al-Sijistānī, Abu-Dāwūd Sulaiman Bin al-Asy’aṡ. Sunan abi Dāud Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ibu Hazm,1997.
Al-Jauziyyah,Syamsuddin Abu-bakar Ibu Qayyim. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘An Rabbil ‘Ālamīn t. Cet; al-Qāhirah: Maktabah Ibnu Taimiyyah, t.th.
Al-Jazāirī,Abu-Abdirrahmān Abdul Mujīd Jam’atu Dan Bakar Bin Abdullah Abu Zaidin, al-Qawāid al-Fiqhiyyah al-Mustakhrijah Min Kitab ‘Ilām al-Muwaqqi’īn Cet. I; al-Dammām: Dāru Ibnu al-Qayyim Dan Dāru Ibnu ‘Affān 1421 H.
Al-Jurjani, kitab al-Ta’rifāt t. Cet; t.t: Dāru al-Kutub al-Ilmiyah, 1403 H/ 1983 M.
Mājid, Muslim Bin Muhammad. al-Mumti’ fī al-Qawāidi al-Fiqhiyyah Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru Zidnī, 200.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
Khaldun, Waliyuddin Abdurrahman Bin Muhammad. Muqaddamatu Ibnu Khaldun Cet. I; Damaskus: Maktabatu al-Hidāyah, 2004.
Al-Maqdisī, Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Qudāmah. Rauḍatu al-Nāẓir Wa Junnatu al-Munāẓir Cet. I; Beirut-Libanon: Muassasah al-Risālah Nāsyirūn, 2014.
Al-Marghinānī, Burhanuddin Ali Bin Abi Bakar. Bidayatu al-Mubtadī Cet. I; Mesir: al-Futūh, 1936.
Musarawah, Awni Ahmad Muhammad. al-Istishab, Hujjiyyatuh Wa Athruh Fi al-Ahkam al-Fiqhiyyah Nablis: T.np, 1424 H/2003 M.
Nail, Husain Abdul Hamid. Rinkasan al-Umm Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Sunnah, 2012.
Al-Namlah, Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad. Ithāf żawī al-Baṣāir Bī Syarhi Rauḍātu al-Nāẓir Fī usūl al-Fiqhi Cet.I; al-Riyāḍ: Dāru al-Āṣimah, 1996.
Al-Nawawī, Abu Zakariya Muhyuddin Bin Syaraf. al-Majmū’ Syarhu al-Muhażżab Lī al-Syīrāzī Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru Ahyā al-Turāṡ al-‘Arabī, 2001.
Padil H. Moh. dan Dr. M. Fahmi. Ushul Fiqh Dasar, Sejarah, dan Aplikasi Ushul Fiqh Dalam Rana Sosial Cet. I; Malang: Madani, 2017.
Al-Qazwīny,Abu Abdillah Muhammad Bin Yazīd. Sunan Ibni Mājah Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Salām, 1999.
Rasjid,Sulaiman. al-Fiqhu al-Islamī Cet. XVVII; Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016.
Riva’i, Muhammad. Usul fikih Cet.VII; bandung: PT.al-Ma’arif, 1995.
Riyanto, Mahmud Hadi. Al-Istiṣhāb: Makna dan Sejarah Perkembangnnya Tkp, Tnp, 2010.
Al-Ṣābuniy, Muhammad Ali. Rawā’i al-Bayān Tafsīru Āyāti al-Ahkām Min al-Qur’an t. Cet; t.t.: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2015.
Al-Sa’dī, Abdur-Rahman Bin Nāṣir. Taysīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān Cet. II; Beirut-Libanon: Muassah al-Risalah Nasyirun, 2015.
Al-Sam‘aniy,Abu al-Muz Affar Mansur Bin Muhammad Bin ‘Abd al-Jabbar. Qawati‘ al-Adillah Fi al-Usul t. Cet; Beirut: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1418 H/ 1997 M.
Soekanto,Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984.
Al-Subkī,Tajuddin Abdul Wahab Bin Ali Bin Abdul Kāfī. al-Asybāhu Wa al-Naẓāir Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.
Sudarsono,S.H.,M.Si. Kamus Hukum Cet. V; jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
Al-Sulamī, ‘Iyāḍ Bin Nāmī. Usul al-Fiqhi Allaẓi Lā Yasa’u al-Faqiha Jahluhu Cet. II; al-Riyāḍ: Dāru al-Tadmuriyyah, 2002.
Al-Suyūṭī, Jalaluddin Abdul Rahman. al-Asybāhu Wa al-Naẓāir Cet. I; Beirut-Libanon: Dāru al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.
Al-Suyūṭī, Jalaluddin. Sunan al-Nasāī Bi Syarhi al-Hāfiẓ Jalāluddin al-Suyūṭī Cet. III; Beirut-Libanon: Dāru al-Ma’rifah, 1994.
Al-Turkī,Abdullah Bin Abdul Muhsin. Usul Mażhāb al- Imām Ahmad Cet. III; t.t. Muassah al-Risālah 1990.
Al-Syafi’ī, Badruddin Muhammad Bin Bahādir Bin Abdullah. al-Bahru al-Muhīṭ Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Kutub, 1994.
Al-Syafi’ī, Muhammad Bin Idris. al-Um Cet.III; t.t.: Dāru al-Wafā, 2005.
Al-Syaukanī,Muhammad Bin Ali. Irsyādu al-Fahūl Ilā Tahqīqi al-Haqqi Min ‘Ilmi al-Usūl Cet. II; Beirut-Damaskus: Dāru Ibnu Kaṡīr, 2003.
Taufik, Akhmad. et. Al, Metodologi Studi Islam: Suatu Tinjauan Perkembanagan Islam Menuju Islam Baru, Ed. I, Cet.I; Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
Al-Tirmiżī, Abu ‘Isa Muhammmad Bin ‘Isa Bin Sūrah Bin Musa. Jāmiu al-Tirmiżi Cet. I; al-Riyāḍ: Dāru al-Salām, 1999.
Al-‘Uṡaimin, Muhammad Bin Shalih. Syarhu al-Mumṭi’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’ Cet. IV; al-Riyāḍ: Muassah Āṡām, 1995.
Published
2024-05-17
Statistic
Viewed: 19
Downloaded: 10
How to Cite
Rahmat, Rahmat, Kasman Bakry, Sofyan Nur, and Afrizal S. Abubakar. 2024. “Kedudukan Al-Istiṣhāb Sebagai Dalil Hukum Dan Aktualisasinya Dalam Bidang Ibadah”. AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab 3 (3), 414-39. https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i3.1607.