Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam

  • Ainil Maqsurah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Kasman Bakry Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Sa’adal Jannah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: Music, Nasheed, Islamic Beatbox, Law

Abstract

Legal discussion about music in Islam is a forbidden matter. Although there are opinions that allow, but this opinion is weak with the arguments of the Qur'an, the traditions and ijmak of the scholars of the Salaf in their forbidden. The beatbox in Islamic nasheed is in the form of rhythmic sounds such as drum beats, musical instruments, or imitations of other sounds, especially turntables, through human speech instruments such as the mouth, tongue and lips that accompany Islamic nashid as the sounds musical instrument replacement. The purpose of this study was to determine the beatbox law in Islamic nasyid. The research method applies qualitative studies with library research methods and descriptive analysis and uses a normative approach. The results showed that the legal consequences of beatbox art were indeed discussed by the scholars, but the strongest opinion was that it was not allowed. The sounds that come from the human body and the sound resembles the sound of a musical instrument, so the law is haram, both playing it and hearing it. As for Islamic nasheed which does not contain forbidden cases, then the law may.

References

Al-Albānī, Muḥammad Nāṣiruddin. (1997). Tahrīm Alāt al-Ṭarb, Cet II. Beirut: Maktabah Dalil.

Al-Albāni, Muhammad Nāṣiruddin. (2012). Siapa Bilang Musik Haram? Pro Kontra Masalah Musik & Nyanyian, Cet. VIII. Jakarta: Darul Haq.

Al-Bagdādī, Abdurrahman. (1991). Seni Dalam Pandangan Islam, Cet. III. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Bagdādī, Abu Bakr. (1416 H). Żammu al-Malāhī Li Ibn Abīddunyā, Cet. I. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyyah.

Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl. (2002). Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Cet. I. Dimasyq: Maktabah Ibnu Kaṡīr.

Al-Fairūz, Muḥammad bin Ya’qūb. (1998). Al-Qamūs al-Muḥīṭ, Cet. VI. Dimasyq: Muassasah al-Risālah.

Al-Ḥarānī, Taqiyuddīn bin Taimiyyah. (1995). Majmū’ al-Fatāwā. Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Musḥaf al-Syarīf.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. (1424 H). Igātṣatu al-Lahfān min Maṣāyidi al-Syaiṭān, tahqīq ‘Ali Ḥasan al-Ḥalabī, Cet. I; Dār Ibnu al-Jauzi.

Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. (1432 H). Mawāridul Amān al-Muntaqā min Igāṡatu al-Lahfān fī Maṣāyidu al-Syaiṭān. Riyadh: Maktabah Ma’arif.

Al-Jazarī, Abū Bakar Jābir. (tt). al-I’lām bi Anna al-‘Azif wal Ghinā’ Harām, Maktabah al-Wafā’ al-Sam’iyyah.

Al-Juddī, Āmir bin Muḥammad bin Bahjat, “al-Iqnā’ fī hukmi al-‘Īqā’”. Situs Resmi Multaqā Ahli al-Ḥadīṡ. http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=70210 (29 Juli 2020).

Al-Khurāsānī, Aḥmad bin al-Husain. (2003). Syu’ab al-Īmān, Cet. I. Maktabah al-Rusyd.

Al-Maqdisī, Ḍiyāuddīn. (1987). Ittibā’u al-Sunan wa Ijtinābu al-Bida’, Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr.

Al-Maqdisī, Muḥammad bin ‘Abdu al-Wāḥid. (1987). Ittibā’ al-Sunan wa Ijtināb al-Bida’, Cet. I. Beirut: Dār Ibnu Kaṡīr.

Al-Munjid, Ṣalih. “ما حكم البيت بوكس؟”, Situs Resmi Fatwa Islamweb, 23 Maret 2014.http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option (Diakses 29 Juli 2020).

Al-Murri, Iṣam ‘Abdulmun’im. (1421 H). Al-Qaulu al-Mufīd fī Hukmi al-Anāsyīd, Cet. I. Maktabah al-Fuqān.

Al-Musnid, Muḥammad bin Abdu al-‘Azīz. (1413 H). Fatawā Islāmiyyah, Cet II. t.t.p: Dār al-Waṭn.

Al-Qaraḍawī, Yusuf. (1995). Fatwa-Fatwa Kontemporer. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd. Sunan Ibnu Mājah. Dār Iḥyāi al-Kutub al-‘Arabbiyyah.

Al-Qurasyī, Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṡīr. (1999). Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Cet. II. Dimasyq: Dār Ṭayyibah.

Al-Qurṭubi, Abu al-Abbas bin Umar bin Ibrahim. (1410 H). Kasyfu al-Qana' ‘an Hukmi al-Wijdu wa al-Sama', Cet. I. Cairo: Maktabah Tābuk.

Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad. (1964). Al-Jāmi’ Li aḥkām al-Qur’ān, Cet. II. al-Qāhirah: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah.

Al-Sa’dī, Aḥmad bin Muḥammad. (1997). Al-Ṣawa’iq al-Muḥarraqah ‘alā Ahli al-Rafḍ wa al-Ḍalāl wa al-Zindiqah, Cet. I. Beirut, Muassasah al-Risālah.

Al-Syaibānī, Aḥmad bin Ḥanbal. (1981). Masāil Aḥmad bin Ḥanbal Riwāyah Ibnuhu ’Abdullah, Cet. I. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī.

Al-Syaibānī, Aḥmad bin Muḥammad. (2001). Musnad al-Imām Aḥmad bin Hanbal, Cet. I. Turki: Muassasah al-Risālah.

Al-Syatibi, Ibrāhīm bin Muḥammad. Kitāb al-I’tiṣām. Maktabah al-Misykah.

Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. Jāmi’ al-Bayān fi Tafsīr al-Qur’ān, Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah.

Azimah, K. (2017). Musik dalam pandangan al-Mubarakfury: studi kitab Tuhfat al-Ahwadzi (Doctoral dissertation, UIN Walisongo).

Ibnu Baz, ‘Abdu al-‘Azīz. (1421 H). Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt al-Mutanawwi’ah, Cet. III; Dār Aṣdā’ al-Mujtama’,.

Ibnu Fauzān, Ṣalih. (1427 H). al-Bayān li Akhṭāi Ba’ḍil Kuttāb, Cet. III. Dār Ibn al-Jauzī.

Ibnu Ibrāhīm, Aḥmad. (1406 H). Tauḍīh al-Maqāṣid wa Taṣhīh al-Qawā’id fī Syarh Qāṣidah al-Imām ibn al-Qayyim, Cet. II. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī.

Ibnu Muharram, Jamāluddīn Muḥammad. (t.th) Lisān al-‘Arab. Beirut: Dār Sadir.

Indrawan, A. (2012). Musik DI Dunia Islam, Sebuah Penelusuran Historikal Musikologis. Tsaqafa-Jurnal Kajian Seni Budaya Islam, 1(1), 38-54.

Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. (2017). Hukum Lagu, Musik, dan Nasyid, Cet. IX. Bogor: Pustaka At-Takwa.

Marpaung, D. D. M. (2012). Keberadaan Musik Beatbox Komunitas Gendang Mulut Jalan Gagak Hitam Ringroad Medan (Doctoral dissertation, UNIMED).

Mohamed, R. (2017). Analisis Terhadap Peranan Nasyid Dalam Dakwah. Jurnal Ilmiah Islam Futura, 16(2), 227-242.

Pamungkas, Gilang Abdi. (2017). Beatbox Sebagai Media Pembelajaran dalam Meningkatkan Individual Ritmis di Sekolah Musik Alam Yogyakarta, Skripsi . Yogyakarta: Fak. Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia.

Sima Rotib Adnan Abu Romuz, Hukum Nasyid Islami, 2005. http://maktabah-jamilah.blogspot.co.id/2010/04/hukum-nasyid-islami.html, (Diakses tanggal 28 Juli 2020).

Wikipedia. “Beatbox”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Beatbox, (diakses tanggal 29 Juli 2020).

Published
2020-08-06
Statistic
Viewed: 1108
Downloaded: 1291
How to Cite
Maqsurah, A., Bakry, K., & Jannah, S. (2020). Seni Beatbox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 1(3), 367-389. https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i3.184