Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Non-Muslim (Studi Komparatif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi’ī)

Death Penalty For Killing Non-Muslims (Comparative Study Priest Abū Ḥanīfah and Priest al-Syāfi'ī)

  • Iskandar Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Ariesman Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Iman Afandi Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: Death Penalty Sanctions, Murder of Non-Muslims

Abstract

The purpose of this study is to determine the thoughts of Imam Abū Ḥanīfah and Imam al-Syāfi'ī regarding the death penalty for killing non-Muslims in the perspective of Islamic law and to determine the istinbat method of Imam Abū Ḥanīfah and Imam al-Syāfi'ī in determining the death penalty. against the killing of non-Muslims. This research is a type of library research, namely research conducted by examining the literature that specifically discusses the death penalty for the perpetrators of the murder. This literature both come from books, books of scholars, and journals. After reviewing the literature, a comparative analysis was carried out by comparing opinions and their arguments. The results of this study are: (1) Imam Abū Ḥanīfah in determining the death penalty, emphasizes the aspects of equality and equality of a Muslim and non muslim in the eyes of law while Imam al-Syāfi'ī looks at the aspect of belief, if the same is in belief then it is applied death penalty, if different in belief then there is no death penalty. (2) The imposition of the death penalty for killing non-Muslims between Imam Abū Ḥanīfah and Imam al-Syāfi'ī differs in understanding passages from the al-Qur'an, sunnah and qiyas.

References

A, Hajmy. Dimana Letak Negara Islam. Cet. I. Surabaya: P.T. Bina Ilmu, 1984.

Al-Bāri’ī, ‘Uṡmān bin ‘Alī bin Maḥjan; Fakhruddin al-Zayla’ī al-Ḥanafī, Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥu Kanz al-Daqāiq. Jilid 6. Cet. I; al-Qāhirah: al-Mathba’ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1313 H.

Al-Ju’fī, Muḥammad bin Ismā’īl Abu ‘Abdullah al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī. Cet. I. Beirut: Dār Ṭūq al-Najāh, 2001.

Al-Qurtubī, Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd. Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtasid. Cet. I. al-Qāhirah: Dār al-‘Ālamiyyah, 2016.

Al-Sa’dī, ‘Abdurrahmān bin Nāṣir bin ‘Abdullah. Taisīr al-Karīm al-Raḥmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān. Cet. I. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2000.

Al-Ṣābūnī, Muhammad ‘Alī, Rawāi’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkā., Juz 2. Cet. I. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, 1980.

Al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad. al-Mabsūt, Jilid 26. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1993.

Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq, al-Marāsīl. Cet. I. Bairūt: Muassasah al-Risālah, 1408.

Al-Sijistānī, Abu Dāwud Sulaimān bin al-Asy’aṡ bin Isḥāq. Sunan Abī Dāwud. Juz 6. Cet. I. t.t.p.: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009.

Al-Syāfi’ī, Muḥammad bin Idrīs. al-Umm. Jilid 6. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1990.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Perkata Asbabun Nuzul dan Tafsir Bil Hadis. Bandung: Semesta Al-Qur’an, 2013.

Khāliq, Syamsuddīn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Alī bin ‘Abdul. Jawāhir al-‘Uqūd wa Ma’īn al-Quḍāh wa al-Mauqi’īn wa al-Syuhūd. Jilid 2. Cet. I. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyyah, 1996.

Musa, Abu Yahya Marwan bin. Hidāyat al-Insān bi Tafsīr al-Qur’ān. Jilid 1 (t.t.p.; t.t.).

Pilihan Para Ulama Tafsir, al-Tafsīr al-Muyassar. Cet. II. Saudi Arabia: Majma’ al-Mulk Fahd li Ṭibā’ah al-Muṣḥaf al-Syarīf, 2009.

Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah wa Adillatuh wa Tawḍīḥ Mażāhib al-A’immah. Jilid 4. Cet. I. Kairo: al-Maktabah al-Tawfīqiyyah, 2003.

Shiddiqi, Hasbi. Pidana Mati dalam Syari’at Islam. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.

Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali pers, 2001.

Soewadji, Jusuf. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Published
2021-04-21
Statistic
Viewed: 168
Downloaded: 181
How to Cite
Iskandar, Ariesman, & Afandi, I. (2021). Sanksi Hukuman Mati Terhadap Pembunuhan Non-Muslim (Studi Komparatif Imam Abū Ḥanīfah dan Imam al-Syāfi’ī). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 2(1), 98-109. https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.311