Konsep al-Talfīq dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab

The Concept of al-Talfīq and Its Law in One Worship According to the Perspective of Four Mazhab

  • Muhammad Istiqamah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Muhammad Muhammad Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Islahuddin Ramadhan Mubarak Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Riki Rivaldi Sagena Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: talfīq, mazhab, worship, taklid, Four Mazhab

Abstract

This study aims to know and understand the concepts and laws of al-Talfīq in worship according to the perspectives of the four schools of thought. The problems that researchers raise in this study are; what are the concepts and laws of al-Talfīq in worship according to the perspective of the four schools of thought? This research uses a type of qualitative descriptive research (non-statistical), which focuses on the study of manuscripts and texts, using historical normative and philosophical approaches. The research results found are as follows; Talfiq is a method of merging two or more schools of thought to issue a new opinion (qaul al-Jadi). In addition, al-Talfiq is sometimes used by someone to get out of a difficult position by taking many different opinions without any superiority (tarjīḥ) between them. Regarding the law, the scholars have different opinions, some allow it absolutely, absolutely forbid it, and some allow it and some others prohibit it depending on certain criteria or conditions. Regarding the law, the scholars have different opinions, some allow it absolutely, absolutely forbid it, and some allow it with conditions, that is, there is no reason to seek the lightest thing without excuse, it doesn't cancel the legal judge, and it doesn't disagree with the consensus opinion.

References

Ābidīn, Muḥammad Amīn ibn ‘Umar ibn Abdi al-‘Azīz. al-‘Uqūd al-Dariyyah fī Tanqīḥi al-Fatāwā. juz 1. t.t: t.p. 1847 M/1264 H.
_______. Raddu al-Mukhtār ‘ala al-Darri al-Mukhtār. Juz 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M/ 1432 H.
al-‘Anzī, Sa’ad. “Al-Talfīq fī Al-Fatwā”, Kuwait: Journal of Shari’a and Islamic Studies 38, (1999), h. 270.
Arif, M. Rabilah. “Studi Talfīq dalam Pandangan Dosen fakultas Syariah”, Skripsi. Ambon: Fak. Syariah dan Ekonomi Islam, 2019.
Arsjad, Rasyida. “Talfīq dalam Pelaksanaan Ibadah Perspektif 4 Mażhab”, Cendekia: Jurnal Studi KeIslaman 1, no. 1, (2015), h. 59.
Bafadhol, Ibrahim. “Tujuan Hidup dalam Perspektif Al-Qur’an.” Al-Tadabbur Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 2, no. 3 (2017): h. 32.
Baharuddin, Ahmad. “Konsep Talfīq dalam Fikih Islam.” Jurnal Al-‘Adl, no. 12 (2019): h. 2.
al-Buhūti, Manṣūr bin Yūnus. Kasyfu al-Qanā’ ‘an Matni al-Iqnā’. Juz 6. Beirut: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
al-Haitamī, Syihabuddīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ḥajar al-Salmuntī. al-Fatāwā al-Kubrā al-Fiqhiyyah. juz 4. Beirut: Dār al-Fikr, 1983 M/1403 H.
Hambali, Hasanuddin. “Talfīq Menurut Pandangan Para Ulama.” Jurnal al-Qalam. Cet. XIII, no. 72, (1998), h. 16.
Ḥasan al-‘Iṭār, dkk., Ḥāsyiyatu al-‘Iṭār ‘alā Jam’i al-Jawāmi’. Juz 2. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2011 M/1432 H.
Ibnu Nujaim. Al-Baḥru al-Rāiq Syarḥ Kanzu al-Daqāiq. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār Al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998 M/1418 H.
al-Islāmī, Majma’ al-Fiqh. Majallatu Majma’ al-Fiqh al-Islāmī. Juz 8. t.d.
Kementerian Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya. Solo: Medina Qur’an, 2020.
Khālid, Adnan. al-Aḥbāsyī fī Mīzāni al-Syarī’ah, (Majalah), http://m.facebook.com/notes/ (26 Juli 2011).
Kurniawati, Vivi. Talfīq antar Mazhab.Cet. I; Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
Ma’lūf, Luois. al-Munjīd fī al-Lughah. Beirut: Dār al-Masyrīk, 1975 M/1395 H.
al-Madkūr, Muḥammad Salām. Manāhij al-Ijtihād fī al-Islām. Cet. I; Kuwait: Dār Jāmi’atu al-Kuwait, 1972 M/1392 H.
al-Maurītānī, Sayyidī ‘Abdullāh ibn al-Ḥāj Ibrāhīm. Nasyru al-Bunūd ‘ala al-Marāqī al-Su’ūd. Juz 2. t.d.
Mufid, Abdul. Talfīq Antar Mazhab dalam Kajian Hukum Islam. STAI Khonzinatu Ulūm Blora Jawa Tengah.
Mulāfarūkh, Muḥammad ibn Abdi al-Aẓīm. al-Qaul al-Sadīd fī Ba’ḍi Masāili alIjtihād wa al-Taqlīd. Damaskus: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M/1414 H.
al-Nābulsī, Abdul Ghānī. Khulāṣahah al-Taḥqīq fī Bayān al-Ḥukmi al-Taqlīd wa al-Talfīq. Juz 1. Turki: Maktabah al-Hakikat, 2014 M/1436 H.
Putra, Muh. Yunan. Talfīq dan Pengaruhnya Terhadap Ibadah Masyarakat Awam Serta Pandangan-Pandangan Ulama Fikih. Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan hukum 2, no.3 (2018): h. 68.
al-Qarāfī, Aḥmad ibn Idrīs ibn Abdi al-Raḥmān al-Mālikī al-Syahīr. al-Iḥkām fī Tamyīzi al-Fatāwā wa Taṣarrufāti al-Qaḍī wa al-Imām. Juz 1. Cet.II; t.t.p.: t.p. 1995 M/1416 H.
al-Qarḍāwī, Yūsuf Fatāwa Mu’aṣṣirah. Juz 2. Cet. I; Dār Maktabah Wahbah, t.th.
al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn. al-Fatwā fī al-Islām. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyyah, 1986 M/1406 H.
al-Rāsyidī, Muhammad Kamāluddīn. al-Miṣbāḥ fī Rasm al-Muftī wa Manāhij al-Iftā. Juz 1. Cet. I; Arab: Dār al-Turāṡ, 2010 M/ 1431 H.
Rohman, Taufiqur. “Kontroversi Pemikiran Antara Imam Mālik dan Imam Syāfi’ī Tentang Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, International Journal Ihya’ ‘Ulūm Al-Dīn 19, no. 1, (2017), h. 74.
al-Ruwaiti’, Khālid ibn Musā’id ibn Muḥammad. Dirāsatu Naẓariyyah Naqadiyyah. Juz 2 (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Tadmuriyyah, 2013 M/1434 H.
Saihu, “Pendidikan Sosial yang Terkandung dalam Surah Al-Taubah Ayat 71-72”. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam 9, no. 1 (2020): h. 129.
al-Saffārīnī, Abī al-‘Aun Muḥammad ibn Aḥmad. al-Taḥqīq fī Buṭlānī al-Talfīq. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Ṣamī’ī, 1998 M/1418 H.
al-Sanhūrī, Muḥammad ibn Aḥmad. al-Talfīq baina al-Aḥkām al-Mażāhib. Juz 1. Mesir: al-Azhar al-Syarīf, 1964 M/1383 H.
al-Saqāf, Alawī bin Aḥmad Abdurraḥmān. Mukhtaṣar al-Fawāid al-Makkī. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 2004 M/1425 H.
Syarifuddin, Amir. Kebukuan Ijtihad. Jakarta: Ciputar Press, 2002.
Thahun, Ratibah Ibrahim Khattab. Qabasatu min Akhlāq al-Nabī saw. Kairo: Madīnah al-Nasyr, 2005 M/1425 H.
Tuwānan, Sayyid Muḥammad Mūsā. al-Ijtihādu wa Madā Ḥājatinā Ilaihi fī Hāżā al-Aṣri. Juz 1. Dār: al-Kutub al-Ḥadīṡah, 1973 M/1392 H.
al-Utaibī, Ghāzī ibn Mursyid ibn Khalaf. al-Talfīq baina al-Mazāhib wa ‘Alaqatuhu bi taisīri al-Fatwā. .Su’udiyyah: Dār al-Majma’ al-Fiqh al-Islāmī, 2010 M/1431 H.
Wizārah al-Auqāf wa al-Su’ūn al-Islāmiyyah, al-Mausū’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah. Juz 13. Cet. I; Kuwait: Wizārah al-Auqāf wa al-Su’ūn al-Islamiyyah, 1987 M/1408 H.
al-Zuḥailī, Wahbah ibn Muṣṭafā. al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī, Juz 2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1988 M/1409 H.
Published
2023-03-27
Statistic
Viewed: 319
Downloaded: 293
How to Cite
Muhammad Istiqamah, Muhammad, M., Islahuddin Ramadhan Mubarak, & Riki Rivaldi Sagena. (2023). Konsep al-Talfīq dan Hukumnya dalam Satu Ibadah Menurut Perspektif Empat Mazhab. BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 4(1), 134-151. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.874

Most read articles by the same author(s)