Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat

  • Lukmanul Hakim Sudahnan King Saud University, Arab Saudi
  • Muhammad Yusram Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: interpretasi, kiamat, nas, rambu, hadis

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji jenis interpretasi nas-nas tentang tanda-tanda kiamat, hikmah dari nas-nas tentang fitnah dan tanda-tanda kiamat, hukum mendudukkan kesesuaian tanda-tanda kiamat dengan suatu peristiwa atau individu, dan rambu-rambu interpretasi nas-nas tentang tanda-tanda kiamat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik content analysis (analisis isi) dan riset kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) jenis interpretasi nas-nas tentang tanda-tanda kiamat ini ada dua, yaitu : pertama, mendeskripsikan nas-nas tersebut dan memaparkan sifat dan rincian peristiwanya sesuai yang dikandung oleh nas tersebut; kedua, mendudukkan kesesuaian nas-nas terkait tanda-tanda kiamat pada peristiwa atau tokoh atau hal tertentu; (2) diantara hikmah nas-nas terkait akhir zaman adalah sebagai bukti kebenaran risalah Nabi, sebagai salah satu ujian bagi keimanan hamba, dan agar seorang hamba mempersiapkan diri dalam menghadapi hari akhir; (3) hukum mendudukkan kesesuaian tanda-tanda kiamat dengan suatu peristiwa atau individu adalah boleh, dengan syarat kehati-hatian dalam memastikan kevalidan (kesahihan) riwayat-riwayatnya dan tidak memastikan kebenaran penentuan tersebut; (4) rambu-rambu atau kaidah yang wajib diperhatikan dalam interpretasi nas-nas terkait hari kiamat adalah menjadikan Alquran dan sunah sebagai sumber utama, melakukan verifikasi kevalidan hadis-hadis, tidak dipaksakan (takalluf), bersikap hati-hati, tidak menetapkan penentuan tahun atau waktu terjadinya tanda kiamat, dan tidak memastikan kebenaran interpretasi tersebut.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aabadi, Muhammad Syamsul Haq Al-'Adhim.(1415 H). 'Aunul Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud. Cetakan pertama, Beirut, Darul Kutub Ilmiyah.

Ahmad, W. A. W., Abidin, A. F. M. Z., & Mohamed, Y. (2018). Analisis Gambaran Perumpamaan Tentang Hari Kiamat dalam Juzuk Amma. Journal of Fatwa Management and Research, 676-686.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. (1412 H). Silsilah Al-Ahadits Al-Dha'ifah wal Maudhu'ah. Cetakan pertama, Riyadh, Darul Ma'arif.

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar.(1379 H). Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari. Beirut, Darul Ma'rifah

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar.(1404 H). An-Nukat 'Ala Kitabi Ibnus Shalah. Cetakan pertama, Al-Madinah Al-Munawwarah, Imadah Al-Bahts Al-ilmi Bil Jamiah Al-Islamiyah.

Al-'Asqalani, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. (2005 M). Taqribut Tahzib. Oman, Baitul 'Afkarid Dauliyah.

Al-Barzanji, Muhammad bin Rasul. (1426 H). Al-Isya'ah Li Asyrathis Sa'ah. Cetakan ketiga, Jeddah, Darul Minhaj.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1417 H). Shahih Al-Bukhari. Cetakan pertama, Riyadh, Darus Salam.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (t.th). Tarikh Al-Kabir. India, Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah.

Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah Abu Abdillah. (1411 H). Al-Mustadrak 'Alash Shahihain. Cetakan pertama, Mesir, Darul Kutub Ilmiyah.

Al-Jauzi, Abdurrahman bin 'Ali. (1386 H). Al-Maudhu'at. Cetakan pertama, Madinah Al-Muawwarah, Maktabah As-salafiyah.

Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim. (1390 H). Al-Manar Al-Munif. Cetakan pertama, Aleppo, Maktabah Al-Mathbua'at Al-Islamiyah.

Al-Jazari, Al-Mubarak bin Muhammad bin Athir. (1399 H). An-Nihayah fi Gharibil Hadits Wal Athar. Beirut, Al-Maktabah Ilmiyah.

Al-Maqdisi, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. (1406 H). Zammut Ta'wil. Cetakan pertama, Kuwait, Darus Salafiyah.

Al-Marwazi, Nu'aim bin Hammad. (1412 H). Kitabul Fitan. Cetakan pertama, Kairo, Darut Tauhid.

Al-Mizzi, Yusuf bin Zaki. (1400 H). Tahzibul Kamal fi Asmair Rijal. Cetakan pertama, Beirut, Muassasah Risalah.

Al-Mubayyadh, Muhammad Ahmad. (1415 H). Al-Mausu'ah fil Fitan wal Malahimwa Asyratus Sa'ah. Cetakan pertama, Mesir, Muassasah Al-Mukhtar.

Al-Muthairi, Abdulmuhsin. (1429 H). Al-Adillah Al-Jaliyah 'Ala Shidqi Khairil Bariyah. Riyadh, Majallah Al-Bayan.

Al-Qanuji, Shiddiq Hasan Khan Abut Thayyib. (1978 M). Abjadul Ulum. Beirut, Darul Kutub Ilmiyah.

Al-Qazwini, Muhammad bin Yazid. (t.th). Sunan Ibnu Majah. Cetakan pertama, Riyadh, Maktabatul Ma'arif.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad. (1425 H). At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Cetakan pertama, Riyadh, Darul Minhaj.

Al-'Ujairi, Abdullah bin Shalih. (1433 H). Ma'alim fi Tanzili Nushusi Asyrathis Sa'ah 'Alal Waqa'i wal Ahdats. Cetakan pertama, Saudi Arabiyah Muassasah Durar Saniyyah..

An-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj. (1421 H). Shahih Muslim. Cetakan kedua, Riyadh, Darus Salam.

An-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (1392 H). Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Hajjaj. Cetakan dua, Beirut, Dar Ihyaut Turots Al-Arabi.

Ar-Razi, Abdurrahman bin Muhammad bin Idris. (1271 H). Kitab Al-Jarh wat Ta'dil. Cetakan pertama, India, Dairatul Ma'arif Al-Utsmaniyah.

As-Sajistani, Sulaiman Bin Ath'ath. (1417 H). Sunan Abi Dawud. Cetakan kedua, Riyadh, Maktabatul Ma'arif.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. (1420 H). Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Cetakan pertama, Beirut, Muassatur Risalah.

Asy-Syaibani, Ahmad bin Hanbal. (1416 H). Al-Musnad. Cetakan pertama, Beirut, Muassatur Risalah.

Asy-Syihri, Zahir bin Muhammad bin Said. (t.th.). Mauqif Ahlis Sunnah wal Jama'ah min Tanzilin Nushusil Fitan Wa Asyrathis Sa'ah 'Alal Hawadith. Riyadh, Tesis untuk meraih gelar master di Universitas Al-Malik Su'ud.

Azzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. (1405 H). Siyar A'lamun Nubala. Cetakan ketiga, Beirut, Muassasah Risalah.

Che'Had, S. B. (2018). Penafsiran Ayat tentang Hari Kiamat menurut Umar Sulaiman'Abdullah Al-Asyqar. Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Fauziah, N. (2013). Penafsiran ayat-ayat kiamat dalam tafsir Al-Jawahir Fi tafsir Al-Quran Al-Karim karya Thantawi Jauhari. Doctoral Dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Ghaith, Muhammad bin Ghaith. (1434 H). Ahadith Asyratus Sa'ah wa Fiqhuha Dirasah Ta'shiliyah. Maroko, Disertasi untuk meraih gelar doktor di Universitas Muhammad Al-Khamis.

Ibnu Abi Syaibah, Abdullah bin Muhammad. (1427 H). Mushannaf Ibni Abi Syaibah. Cetakan pertama, Darul Qiblah.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ad-Dimasyqi. (1408 H). Al-Bidayah wan Nihayah. Beirut, Dar Ihyaut Turats Al-'Arabi.

Ibnu Katsir, Ismail bin Umar Ad-Dimasyqi. (1408 H). An-Nihayah Fil Malahim wal Fitan. Beirut, Darul Jil.

Ibnu Taimiyah, Taqiyuddin Ahmad bin Abdulhalim. (1406 H). Minhajus Sunnah An-Nabawiyyah. Cetakan pertama, Riyadh, Jamiah Al-Imam Muhammad bin Su'ud Al-Islamiyah.

Ibnu Taimiyah, Taqiyyuddin Ahmad bin Abdulhalim. (1426 H). Majmu'ul Fatawa, Darul Wafa'.

Iskandar, A., Aqbar, K. (2019). Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia. NUKHBATUL 'ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(1), 39-53.

Jamaluddin, Amin Muhammad. (t.th.). Harmajidun Akhirul Bayan Ya Ummatal Islam. Mesir, Al-Maktabah At-Taufiqiyah.

Khozin, K. (1996). Penafsiran Ayat-Ayat Mutasyabihat Tentang Hari Kiamat Menurut Para Mufassir. Doctoral Dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Yusram, M. (2017). Hukum Meriwayatkan dan Mengamalkan Hadis Daif untuk Fadhail al-A’mal. NUKHBATUL ’ULUM : Jurnal Bidang Kajian Islam, 3(1), 1-11.

Published
2019-12-26
Statistic
Viewed: 863
Downloaded: 926
How to Cite
Hakim Sudahnan, L., & Yusram, M. (2019). Kaidah dalam Interaksi dan Interpretasi terhadap Nas-nas Tanda Hari Kiamat. NUKHBATUL ’ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 5(2), 64-87. https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.85