Keabsahan Tafwīḍ Talak dalam Tinjauan Fikih Munākaḥāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm)

The Validity of Tafwīḍ of Divorce in Review of Munākaḥāt Jurisprudence (Comparative Study of the Views of Ibnu Qudamah and Ibnu Hazm)

  • Akhmad Hanafi Dain Yunta Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia
  • Saifullah Bin Anshor Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Moh. Abduh Eing Paramata Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: tafwīḍ, divorce, Fiqh Munākaḥāt, Ibn Qudamah, Ibn Hazm

Abstract

This research aims to find out and understand Ibn Hazm's views regarding tafwīḍ talak to wives. The type of research used in this research is qualitative descriptive research (non-statistical) using the library research method (literature review). The literature review contains theories that are relevant to the research problem. In this section, an assessment of the theoretical concepts used is carried out based on available literature, especially from articles published in various scientific journals. Qualitative research focuses on the general principles that underlie the manifestation of symptom units that exist in human life. The results of this research found that the discussion on the validity of tafwīḍ talak between the opinions of Ibn Qudamah and Ibn Hazm had differences of opinion, Ibnu Qudamah said that tafwīḍ talak was permissible and that talak was valid based on the word of Allah SWT. in Q.S. al-Ahzab/33: 28-29, hadith of 'Ᾱisyah ra. which was narrated by Muslim and Ijma' which relies on the Ᾱisyah hadith. Ibn Qudamah also believes that tafwīḍ talak is permissible and valid, so when a husband hands over his right to talak to his wife, this right remains the wife's right as long as it is not canceled by the husband. Meanwhile, Ibn Hazm believes otherwise, because according to him divorce is only for men. Ibn Hazm's opinion is more inclined towards the rights and obligations of men as heads of the household, so these rights cannot be given to women.

 

References

Buku:
al-Albāni, Muḥammad Nāṣir al-Din. Ṣaḥīḥ Sunan Abī Dāwud, Cet. I; Kuwait: Muassasah Girās li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M.
Ᾱmir, Ṣalāḥu al-Dīn. al-Nikāḥu al-‘Urafiyyu fī Mīzāni al-Islām (t.d.), h. 14.
‘Amr, Abū Dāwud Sulaimān bin al-‘Asy’aṡi bin Isḥāq bin Basyīr bin Syadād bin. Sunan Abī Dāwud, Cet. I; Lebanon: Dār al-Risālah al-‘Arabiyyah, 1430 H/2009 M.
al-Anṣārī, Zakariyā bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyā. Gāyah al-Wuṣūl fī Syarḥi Labbi al-Uṣūl, Dār al-Kutub li al-‘Arabiyah al-Kubrā, t.th.
-------. Mugnī al-wahhāb bi Syarḥ Minhaj al-Ṭullāb, Dār al-Fikri li al-‘Ṭā’ah wa al-Nasyr, 1414 H/1994 M.
al-Asyqar, ‘Umar Sulaimān. Naḥwa Ṡaqāfah Islamiyyah Aṣīlah, Cet. IV; Yordania: Dār al-Nafāis li al-Nasyri wa al-Tauzī, 1414 H/1994 M.
Ayyūb, Aḥmad bin Sulaimān, dkk. Mausū’ah Maḥāsin al-Islām wa Raddu Syubuhāt al-Liām, Cet. I; t.t.: Dār Īlāf al-Dauliah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1436 H/2015 M.
al-Bagā, Muṣṭafā Dīb. al-Wāḍiḥ fī ‘Ulūm al-Qurān, Cet. II; Damaskus: Dār Kalam al-Ṭayyib, 1418 H/1998 M.
al-Bagawi, Abū al-Ḥusain bin Mas’ūd bin Muḥammad bin al-Farā. Tażhīb fī al-Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1418 H/1997 M.
al-Bagawī, Muḥyī al-Sunnah Abu Muḥammad al-Ḥusain bin Mas’ūd. Tafsīr al-Bagawī, Cet. IV; t.t.: Dār Ṭayyibah li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1417 H/1997 M.
al-Bagdādī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb bin ‘Alī bin Naṣr al-Ṡa’labī. al-Ma’ūnah ‘alā Mażhabi Ālam al-Madīnah, Makkah: al-Maktabah al-Tijāriyah, t.th.
Bisri, Cik Hasan. Model Penelitian Kitab Fikih. Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
al-Bukhārī, Abū al-ma’ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd bin Aḥmad bin ‘Abd al-’Azīz bin ‘Umar bin Māzah. al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqhal-Nu’mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1424 H/2004 M.
al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā’īl Abū ‘Abdillāh. al-Jāmi’ al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāh ‘alaihi wa Sallam wa sunanuhi wa ayyāmihi, Cet. I; t.t.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1422 H.
al-Ḍaḥḥāk, Muḥammad bin ‘Īsā bin Saurah bin Mūsā bin. Sunan al-Tirmiżī, Cet. II; Mesir: Syarikah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1395 H/1975 M.

Departemen Pendidikan Nasioanal, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
al-Fāsī, Syihāb al-Dīn Abū al-’Abbās Aḥmad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Īsā al-Barnasī. Syarḥu Zarrūqin ‘alā Matni al-Risālah li ibni Abī Zaid al-Qairawānī, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1427 H/2006 M.

al-Ḥabasy, Muḥammad. Syarḥu al-Mu’tamad fī Uṣūl al-Fiqh, t.d.
Ḥanbal, Abū ‘Abdillah Aḥmad bin. al-Jāmi’ li’ulūmi al-Imām Aḥmad, Cet.I;Mesir: Dār al-Falāḥ, 1430 H/2009 M.
Ḥazm, Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin. al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām, Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīd, t.th.
-------. al-Muḥllā bi al-Aṡār, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah 1424 H/2003 M.
-------. al-Nubżah al-Kāfiyah fī Aḥkām Uṣūl, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1405 M.
al-Irsyād, al-riāsah al-‘Ammah li idārāt al-Buḥūṡ al-‘Ilmiyah wa al-Iftā wa al-Da’wah wa. Majallah al-Buhuuts al-Islāmiyah, t.d.
al-Jabbār, Ṣuhaib ‘Abd. al-Musnad al-Mauḍū’ī al-Jāmi’ li al-Kutub al-‘Asyrah, t.d.
al-Jarjānī, ‘Alī bin Muḥammad bin ‘alī al-Zain al-Syarīf. al-Ta’rīfāt, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M.
al-Jauziah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’ad Syamsuddīn Ibnu Qayyim. I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn, t.d.
al-Jazīrī, ‘Abd al-Raḥmān bin Muḥammad ‘Awaḍ. al-Fiqh ‘alā al-Mażahib al-Arba’ah, Cet. II; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah, 1424 H/2003 M.
al-Kāsānī, ‘Alāu al-Dīn Abū Bakr bin Mas’ūd bin Aḥmad. Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’, Cet. II; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1406 H/1986 M.
Kementerian agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung : Cordoba, 2017.
al-Madanī, Mālik bin Anas bin Mālik bin ‘Āmir al-Aṣbaḥī. al-Mudawwanah, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
al-Munajjid, Muḥammad Ṣāliḥ. Mauqī’u al-Islāmi Suālun wa Jawābun, t.d.
Muṣṭafā, Ibrāhīm, dkk. al-Mu’jam al-Wasīṭ, Cet. IV; Kairo: Syurūq al-Dauliyah 1420 H/2004 M.
al-Naisābūrī, Muslim bin Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī. al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naqli al-‘Adli ‘ani al-‘Adli ilā Rasūlillahi Ṣallallahu ‘Alaihi wa Sallam, Beirut: Dār Iḥyā al-Turāṡ al-‘Arabī, t.th.
Najīm, Sirāj al-Dīn ‘umar bin Ibrāhīm bin. al-Nahru al-fāiq Syarḥu Kanzi al-Daqāiq, Cet. I; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘ilmiyah wa al-Tauzī’, 1422 H/2002 M.
Nufurī, Khalīl Aḥmad al-Sahār. Bażlu al-Majhūdi fī Ḥalli Sunan Abī Dāwud, t.d.
al-Qaḥṭānī, Usāmah bin Sa’īd, dkk. Mausū’ah al-Ijmā’ fīal-Fiqhi al-Islāmī. Cet. I; Mesir-Riyāḍ: Dār al-Hadī al-Nabawī, 1433 H/2012 M.
Qudamah, Abu Muhammad Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad bin. al-Kāfī fī Fiqhi al-Imām Aḥmad, Cet. I; Lebanon: Dār al-‘Ilmiyyah, 1414 H/1994 M.
-------. al-Mugnī,. Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
-------. Rauḍah al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī ‘Uṣūl al-Fiqh, Cet. II; t.t.: Muassasah al-Rayyān li al-Ṭibā’ah wa al-Nasri wa al-Tauzī’, 1423 H/2002 M.
al-Qurasyī, al-Syāfi’ī Abū ‘Abdillā Muḥammad bin Idrīs bin al-‘Abbās bin ‘Uṡmān bin Syāfi’ bin ‘Abd al-Muṭṭalib bin Abd al-Manāf al- Muṭṭalibī. al-Umm, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1410 H/1990 M.
al-Ramlī, Syamsu al-Dīn Muḥammad bin abī al-‘Abbās Ahmad bin Ḥamzah Syahāb al-Dīn. Nihāyatu al-Muḥtāj ilā Syarḥi al-Minhāj, Cet. III; Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
al-Sa’adī, Badr al-Dīn Abu al-Faḍli Muḥammad bin Abi Bakr. Bidāyah al-Muḥtāj fi Syarḥi al-Minhāj, Cet. I; Jeddah: Dār al-Minhāj li al-Nasyri wa al-Tauzī’, 1432 H/2011 M.
Sālim, Abū Mālik Kamāl bin al-Sayyid. Ṣaḥīḥ Fiqhu al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tauḍīḥi Mażahib al-Aimmah, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.
al-Sarkhasī, Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Sahl Syams al-Aimmah. Mabsūṭ,, Cet. I; Kairo: Maktabah Taufiqiyah, 1432 H/2003 M.
al-Sīwāsī, Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid. Fatḥu al-Qadīr, t.p.; t.t.: Dār al-Fikri, t.th.
Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Cet. II; Depok: Rajawali Pres, 2018.
al-Syirbīnī, Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb. Mugnī al-Muḥtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāẓ al-Minhāj, Cet. I; t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H/1994 M.
al-‘Uṡaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. Liqāu al-Bābi al-Maftūḥ, t.d.
al-Wahhāb, ‘Alī Jum’ah Muḥammad ‘Abd. al-Madkhal ilā Dirāsah al-Mażāhib al-Fiqhiyah, Cet. II; Kairo: Dār al-Salām, 1422 M/2001 M.
Ya’qūb, Majd al-Dīn Muḥammad bin. al-Qamūs al-Muḥīṭ, Cet. VI; Lebanon: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M.
al-Żahabī, Syamsu al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṡmān bin Qaimāz. Siyar A’lām al-Nubalā, Cet. III; t.t.: Muassasah al-Risālah, 1405 H/1985 M.
al-Zarkasyī, Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bin ‘Abdillāh bin Bahādir. Tasynīfu al-Masāmi’ bi Jan’I al-Jawāmi’, Cet. I; Kairo: Maktabah Qurtubah, 1418 H/1998 M.
al-Zuhailī, Wahbah bin Muṣṭafā. al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. Damaskus: Dār al-Fikri, t.th.
Jurnal Ilmiyah:
‘Ali, Gassān Salmān. “Tafwīḍ al-Marah fī Amri Ṭalāqihā”, Majallah al-Kulliyah al-‘Ulūm al-Islāmiyyah 1, no. 51 (2017): h. 47.
Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
Fatmawati, Lili. “(Konsep talak dalam Tafsir Al-Qur’an Studi Komparatif Kitab Rawāi’u al-Bayān fī al-Tafsīr Ᾱyat al-Ahkām min al-Qur’ān Karya Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī W. 2021 M dan Tafsīr Ᾱyat al-Ahkām Karya Muḥammad ‘Alī al-Sāyis W.1976 M)”, Skripsi. Jakarta: IIQ Institut Ilmu Al-Qur’an. 2021.
Marfu’ah, Dewi. “(Studi Komparasi tentang Talak Tafwīḍ antara Pendapat Imam Hanafi dan Ibnu Hazm)”, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.
Maulana, Alis. “(Pemikiran Imam al-Syāfi’ī tentang Talak Tafwīḍ dan Relevansinya dengan teori Kesetaraan Gender dalam Praktik pengembangan Hukum keluarga Islam di Indonesia)”, Tesis. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2021.
al-Ṡaqafī, Muḥammad bin Syadīd bin Syaddād. “(Ilzāmāt ibn Ḥazm al-Ẓāhirī li al-Fuqahā min Khilāl Kitābihi al-Muhallā)”, Disertasi. Mekkah: Fak. Syariah dan Studi Islam Ummu al-Qurā. 1432 H/2011 M.
Suleiman, Abdul Salam bin. “(Tafwidl Talak kepada istri, Studi Komparatif menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i)”, Skripsi. Palembang: UIN Raden Fatah. 2016.
Published
2023-12-11
Statistic
Viewed: 33
Downloaded: 38
How to Cite
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Saifullah Bin Anshor, & Moh. Abduh Eing Paramata. (2023). Keabsahan Tafwīḍ Talak dalam Tinjauan Fikih Munākaḥāt (Studi Komparatif Pandangan Ibnu Qudamah dan Ibnu Hazm). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 4(3), 532-557. https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i3.1206

Most read articles by the same author(s)