Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanafi)

Inheritance Rights of the Child in the Womb (Comparative Study of the Shafi'i School and Hanafi School)

  • Akhmad Hanafi Dain Yunta Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar
  • Chamdar Nur Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
  • Amirullah Amirullah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
Keywords: Children, inheritance rights, Hanafi school, Shafi'i school, comparative studies

Abstract

This study aims to determine the determination of the inheritance rights of children in the womb by comparing the Syafii school of thought and the Hanafi school of thought. This study uses a type of library research (Library Research), which seeks data through existing literature, as well as draws conclusions as answers to the problems that have been formulated. The results showed that the determination of the inheritance rights of the child in the womb according to the Syafii school of thought is the distribution of inheritance in the al-ḥaml case, it should be postponed until the fetus in the womb is born, so that the situation becomes clear. The Hanafi school of thought says that the division of the inheritance of children in the womb can be distributed without having to wait for the birth of the fetus.

References

‘Ali, Muhammad bin Mukrim bin. Lisān al’,Arab, jilid 11, Cet. III, Beirut: Dār al-Ṡādir, 1414 H.
Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja’far Abu Ḥusain al-Qadūrī, al-Tajrīd li al-Qadūrī, Jilid 10, Cet. II, Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.
al-Dasūqī, Muhammad bin Ahmad bin. ‘Arafah Jilid 4, t. Cet. Dār al-Fikri, t. th.
al-Farḍī, Ibrāhim bin ‘Abdillah bin ‘Abdillah. al-‘Ażbu al-Fāiḍ Syarḥu ‘Umdah al-Fāriḍ (t.p.), jilid 2.
al-Fauzān, Ṡāleh bin Fauzān bin ‘Abdullah. al-Taḥqīq al-Marḍiyyah fi al-Mabāḥiṡ al-Farḍiyyah, Cet. IV, Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1999 M.
Ibn al-Jauziy, Abdurraḥmān bin ‘Alī bin Muhammad. Zād al-Masīr fi ‘Ilmi Tafsīr, Jilid 3, Cet. I, Beirūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1422 H.
Ibn Katsīr, Ismā’īl bin ‘Umar. Tafsīr al-Qur’ān al-‘Āẓīm jilid 6, Cet. II, Dār Ṭaibah Linnāsyir wa al-Tauzī’a, 1420 H/1999 M.

Ibn Mājah, Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Yazīd. Sunan Ibnu Mājah, Jilid 2, Cet. I, Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1430 H/2009 M.
Ibn Rajab, Abdurrahman bin Ahmad. Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṡoḥīḥ al-Bukhārī Jilid 21, Cet. I, Madīnah al-Munawwarah, Maktabah al-Gurabā al-Atsariyyah, 1417 H/1996 M.
Ibn Rusyd, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṡid, jilid 2, Cet. I, Qāhirah: Dāru ibnu al-Jauzi, 1435 H/2014 M.
Ibnu ‘Ābidīn, Muhammad Amīn bin ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azīz. Rad al-Muḥtār ‘Alā al-Dār al-Mukhtār wa Ḥāsyiah Ibnu ‘Ābidīn, Jilid V, Cet. II, Dār al-Fikr: Beirūt, 1412 H/1992 M.
Ishaq, Sulaiman bin al-Asy’ats bin. Sunan Abi Dawud, jilid 3, Beirut: maktabah al-`Asyriah, t.th.
al-Jurjāniy, ‘Ali bin Muhammad ‘Ali. al-Ta’rīfāt, jilid 1, Cet. I, Beirut: Dār al-Kutub, 1983 M.
al-Juwainī, ‘Abdu al-Malik bin ‘Abdillah bin Yūsuf bin Muhammad. Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Mażhab, Jilid 9, Cet I, Dār al-Manhāj, 1428 H/2007 M.
al-Maqdisiy, Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah. al-Mugnī li ibnu Qudāmah, Jilid 7, Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/1968 M.
Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyyah bi al-Qāhirah, al-Mu’jam al-Wasīṭ, jilid 2. al-Qāhirah: Dār al-Da’wah, t.th.
al-Māwardī, Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Habīb. al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Mażhab al-Imām al-Syāfi’I, Jilid 8, Cet. I, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M.
al-Nasā’ī, Ahmad bin Syu’aib bin ‘Alī al-Kharāsānī. Sunan al-Kubrā li al-Nasāī, Jilid 6, Cet. I, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
al-Nawawi, Abu Zakariya Mahyuddīn Yahya bin Syaraf. Tahẓīb al-Asmā wa al-Lugāh, Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah.
al-Qadūrī, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ja’far Abu Ḥusain. al-Tajrīd li al-Qadūrī, Jilid 10, Cet. II, Qāhirah: Dār al-Salām, 1427 H/2006 M.
al-Qurṭubī, Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh. Tafsīr al-Qurṭubī, jilid 5, Cet. II, Qāhirah: Dār al-Kutub, 1384 H/1964 M.
al-Sjistāniy, Sulaiman bin al-Asy’ats bin Ishaq bin Basyīr bin Syaddād. Sunan Abi Dawud, Jilid: 4, Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2019 M.
al-Syairāzī, Ibrahim bin Ali bin Yūsuf. Al-Muhażżab fi Fiqh Imām al-Syāfi’i, jilid 2, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
al-`Umranī, Abu al-Ḥusaīn Yaḥya bin Abi al-Khaīr bin Sālim. al-Bayān fi Mażhab al-Imām al-Syāfi’ī, Jilid 11, Cet. I, Jeddah: Dār al-Manhāj, 1421 H/2000 M.
Published
2022-12-02
Statistic
Viewed: 182
Downloaded: 322
How to Cite
Akhmad Hanafi Dain Yunta, Chamdar Nur, & Amirullah, A. (2022). Hak Waris Anak dalam Kandungan (Studi Komparatif Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Hanafi). BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam , 3(3), 389-408. https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i3.675